Main » 2012 » June » 27 » Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 1)
1:35:47
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 1)

Ark of the Covenant Discovery, Part 1

Hòm Giao Ước, P.1

 

The Story Begins 

Câu Chuyện Bắt đầu…

 

In 1978, Ron and his sons, Danny and Ronny, made two trips to Israel in order to drive to the western shore of the Gulf of Aqaba to go scuba diving in search of chariot parts in the Red Sea. This was during the time that Israel was occupying the Sinai Peninsula and therefore the place Ron believed to be the crossing site could only be reached by traveling from Israel instead of Egypt. During his second dive trip, he learned a very painful lesson. He swam for hours, searching the sea floor, at a depth of about thirty feet, believing that the water would filter out the suns harmful rays. However, this wasn't the case and as a result, his legs and feet became painfully swollen to such an extent that he couldn't get his fins on. Unable to dive, and with no motel in the area, he and the boys had no choice but to return to Jerusalem to wait until their flight from Tel Aviv left for the US. Năm 1978, Ron và hai con trai Danny và Ronny, có 1 chuyến đi đến Israel để rồi lái xe đi tiếp về bờ biển phía tây của vịnh Aqaba, từ đó họ sẽ lặn với ống hơi để thực hiện cuộc tìm kiếm những phần còn sót lại của những cỗ xe kỵ binh quân Ê-díp-tô dưới đáy biển đỏ. Lúc đó là thời gian mà Israel đang chiếm đóng bán đảo Sinai, và vì thế, chính cái nơi đó Ron tin rằng nó chính là chỗ mà đoàn dân đã vượt biển, để tiếp cận nơi đó Ron đã phải đi vòng từ phía Isreal thay vì đi từ phía Ai Cập. Trong suốt chuyến lặn lần thứ hai của mình, Ron đã học một bài học rất đau đớn. Ông bơi suốt nhiều giờ, tìm kiếm khắp đáy biển ở vị trí sâu 30 feet (9,144m) với lòng tin rằng nước sâu vậy sẽ tránh được những tia có hại phát ra từ mặt trời. Tuy nhiên, trường hợp đó đã xãy ra và kết quả là: hai chân ông sưng đau tới mức mà ông không thể mang chân vịt vào để bơi. Không thể bơi được nữa, mà khu vực đó cũng không có nhà motel (dạng nhà ở do xe kéo) nào để trọ cả, vậy là ông và hai con trai không còn lựa chọn nào khác, họ đành quay về lại Jerusalem để chờ chuyến bay từ Tel Aviv đến Hoa Kỳ.


One day, after the swelling in Ron's legs and feet went down a bit, he decided to go sightseeing in the immediate area around his hotel near the Damascus Gate. Walking along an ancient stone quarry, known to some as "the Calvary Escarpment," he began conversing with a local authority about Roman antiquities. At one point, they stopped walking, and Ron's left hand pointed to a site being used as a trash dump and he stated, "That's Jeremiah's Grotto and the Ark of the Covenant is in there." Even though these words had come from his own mouth and his own hand had pointed, he had not consciously done or said these things. In fact, it was the first time he had ever thought about excavating for the Ark. The man with him, quite out of character, also reacted strangely. He said, "That's wonderful! We want you to excavate, and we'll furnish your permits, put you up in a place to stay and even furnish your meals!"Một ngày, sau khi chân của Ron bớt sưng đau đôi chút, ông quyết định đi bộ từ từ ngắm cảnh xung quanh gần khách sạn nơi ông đang nghỉ , chỗ đó gần với cổng thành Damascus (Cổng chính dẫn đến thành cổ Jerusalem Amos 1:4-6, Jeremiah 20:2;37:13;38:7; Zechariah 14:10, Phao Lô trên đường đến Đa-mách (Acts 27:23).Đang đi dọc theo mỏ đá cổ (nơi mà Vua Salomon cho lấy đá xây thành Jerusalem), mà nhiều người biết đến với tên gọi "the Calvary Escarpment” (Vách đồi Gô-gô-tha), ông ấy bắt đầu trò chuyện với chính quyền địa phương về những di tích cổ xưa của Đế chế La mã. Lúc đó, họ đang đi thì đột nhiên dừng lại, tay trái Ron chỉ về phía khu vực từng là bãi rác và thốt lên: " Đó là hang tiên tri Giê-rê-mi và Hòm Giao Ước nằm trong đó.” Mặc dù những từ đó thốt ra từ miệng ông, và chính tay ông chỉ về phía đó, nhưng ông không hề ý thức việc ông làm hoặc nói những điều này. Thật sự, đó là lần đầu tiên trong đời mà trước đây ông chưa bao giờ nghĩ đến: việc tìm kiếm khai quật Hòm Giao Ước cả. Người đàn ông đi cùng ông, cũng phản ứng cách kỳ lạ, hoàn toàn không giống người bình thường. Ông ấy nói: " Thật tuyệt! Chúng tôi muốn ông khai quật, và chúng tôi sẽ hỗ trợ cung cấp cho ông những gì ông cần, cung cấp chỗ ở cho ông và thậm chí lo cho ông việc ăn uống luôn!”


But Ron didn't know what to think - he knew it was a "supernatural" experience, but was it of God, or was it of "someone else"? By this time, Ron had made major discoveries in Turkey, and had found numerous chariot parts in the Red Sea. But not once had he ever had an experience such as this. It was like a thunderbolt out of the blue on a perfectly sunny day. He had to decline the man's offer, at least until he could figure out if there was any reason to believe the Ark could be in that location. So, he and the boys came on home as planned. But once at home, Ron began some serious research and study. Nhưng Ron đã không biết tính sao hết. Ông ấy biết rằng đó là một kinh nghiệm "siêu nhiên”, nhưng đó có phải là đến từ Chúa, hay là "của ai khác” vậy phải không? Trước đó, Ron đã khảo cổ nhiều ở Thổ Nhĩ Kỳ, và đã tìm thấy số lượng lớn những phần còn sót lại của xe lính kỵ dưới Biển đỏ. Nhưng chưa bao giờ ông có kinh nghiệm kiểu này cả. Nó giống như vào ngày nắng đẹp mà tự nhiên có sét đánh từ bầu trời xanh vậy. Ông suy sụp hẳn trước lời đề nghị này, ít nhất đến khi tìm thấy được lý do nào đó để có thể tin rằng chỗ đó là chỗ để Hòm Giao Ước chứ. Vì vậy, ông và hai đứa con trở về nhà như kế hoạch ban đầu. Nhưng khi ông về tới nhà rồi, Ron đã bắt đầu cuộc tìm kiếm và nghiên cứu nghiêm túc.


Why Would the Ark Be in That Location? Tại sao Hòm Giao Ước lại nằm chỗ đó được?


In searching the Bible, Ron found the last mention in the Bible of the Ark's location at II CH 35:1...19 : Tìm trong Kinh Thánh, Ron đã tìm thấy Hòm Giao Ước được nhắc đến lần cuối cùng trong II Sử Ký 35:1… 19:


 Moreover Josiah kept a passover unto the LORD in Jerusalem: and they killed the passover on the fourteenth day of the first month.... 3 And said unto the Levites that taught all Israel, which were holy unto the LORD, PUT THE HOLY ARK IN THE HOUSE WHICH SOLOMON THE SON OF DAVID KING OF ISRAEL DID BUILD; it shall not be a burden upon your shoulders: serve now the LORD your God, and his people Israel,... 19 In the EIGHTEENTH YEAR OF THE REIGN OF JOSIAH was this passover kept." 1 Giô-si-a giữ lễ Vượt-qua cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem; ngày mười bốn tháng giêng, họ giết con sinh về lễ Vượt-qua…. 3 Người phán cùng những người Lê-vi vẫn dạy dỗ cả Y-sơ-ra-ên, và đã biệt mình riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, mà rằng: Hãy để hòm thánh tại trong đền mà Sa-lô-môn, con trai của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, đã xây cất; các ngươi không cần còn khiêng hòm ấy trên vai. Bây giờ, hãy phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi và giúp việc cho Y-sơ-ra-ên là dân sự của Ngài;…. 19 Người ta giữ lễ Vượt-qua này nhằm năm thứ mười tám đời Giô-si-a trị vì.”


This was about the year 621 BC, just 35 years before the destruction of Jerusalem and the temple by Nebuchadnezzar, when Judah went into the second phase of their Babylonian captivity. What did this tell Ron? It told him that the Ark disappeared from the Divine record sometime between 621 BC and 586 BC. Since the temple was completely destroyed, there is no doubt that it was NOT there after that time. As Ron continued to study, he noticed something he found strange- in 2 Kings 24:13, 2Kings 25:13-18, and Jeremiah 52:17-23, a very detailed account was given of the items taken to Babylon from the "king's house" and the "house of the Lord"- it even mentioned small items like "spoons", etc. là sử kiện khoản năm 621 trước Công Nguyên (TCN), chỉ 35 năm trước khi thành và đền thờ Jerusalem bị tàn phá bởi tay của Nebuchadnezzar, khi dân Giu-đa bước vào giai đoạn thứ hai bị bắt làm phu tù bởi tay người Babylon. Điều này đã bảo gì cho Ron? Điều này cho ông biết rằng Hòm Giao Ước biến mất bởi sự ghi chép thánh từ khoảng giữa năm 621 TCN  và năm 586 TCN. Từ khi đền thờ bị tàn phá hoàn toàn, không còn nghi ngờ gì nữa là Hòm Giao Ước cũng biến mất từ đó. Khi Ron tiếp tục nghiên cứu, ông chú ý một điều lạ mà ông tìm thấy trong sách:
 II Các Vua 24:13 13 Y như lời Đức Giê-hô-va đã phán, người lấy hết thảy những bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và những bửu vật của cung vua, đập bể các khí dụng bằng vàng mà Sa-lô-môn, vua Y-sơ-ra-ên, đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va.,
2 Các Vua 25:13-18 13 Quân Canh-đê đập bể những trụ đồng, táng đồng, và cái biển bằng đồng ở trong đền thờ của Đức Giê-hô-va, rồi đem đồng ấy về Ba-by-lôn. 14 Chúng nó cũng đem đi những nồi đồng, vá, dao, chén, và hết thảy những khí dụng bằng đồng dùng vào việc thờ phượng. 15 Lại quan thị vệ ấy đem đi những lư hương, chậu, và các vật bằng vàng, bạc. 16 Còn hai cây trụ, cái biển đồng, và các miếng táng mà Sa-lô-môn đã làm cho đền thờ của Đức Giê-hô-va, thì không thể cân được đồng của các vật ấy. 17 Mỗi cây trụ có mười tám thước bề cao, trên trụ có đầu đồng ba thước bề cao, có bao quanh lưới và trái lựu cũng bằng đồng. Cây thứ nhì trang sức lưới giống như cây trước.
18 Quan thị vệ bắt thầy tế lễ thượng phẩm Sê-ra-gia, thầy phó tế lễ Sô-phô-ni, và ba người canh giữ cửa đền thờ ,
và Giê-rê-mi 52:17-23 17 Quân Canh-đê phá tan các cột đồng trong nhà Đức Giê-hô-va, cả đến đế tảng và biển đồng trong nhà Đức Giê-hô-va, rồi đem những đồng đó về Ba-by-lôn. 18 Những nồi, vá, kéo, chậu, thìa, cùng hết thảy khí mạnh bằng đồng về việc thờ phượng, chúng nó cũng đều đem đi nữa. 19 Quan đầu thị vệ lại khuân đi cả những chén, lư hương, chậu, nồi, chân đèn, thìa, và bát, phàm những đồ gì làm bằng vàng thì lấy vàng, đồ gì làm bằng bạc thì lấy bạc. 20 Còn như hai cột đồng, biển đồng, và mười hai con bò đồng dùng làm đế nó, mà vua Sa-lô-môn đã chế tạo cho nhà Đức Giê-hô-va, đồng của những đồ ấy, thì không thể cân được. 21 Mỗi cột cao mười tám thước, chu vi mười hai thước; trong tầm phổng, dầy bằng bốn ngón tay. 22 Trên đầu cột có chóp đồng, cao năm thước, chung quanh chóp có lưới và trái lựu, đều bằng đồng cả. Cột kia giống như cột nầy, cũng có lưới và trái lựu. 23 Bốn bề có chín mươi sáu trái lựu, và hết thảy những trái lựu đặt xung quanh lưới cộng là một trăm.
một chi tiết được nhắc đền là những món đồ được mang vào Babylon từ "nhà của vua” và "nhà của Đức Chúa Trời”, thậm chí đến vật nhỏ nhất như chiếc thìa (muỗng) cũng được nhắc đến, v.v…


But the Ark isn't mentioned. Neither is it mentioned in the lists of things brought back from Babylon in Ezra 1:7-1:11. Since we are told in Jeremiah 27:21,22 that everything taken to Babylon from the "house of the Lord" would be returned, and since the Ark wasn't among the returned items, this proves that it was never taken there. Shishak and Sennacherib also took items from the "house of the Lord"- which didn't include the Ark. Nhưng Hòm Giao Ước không hề được nhắc đến. Thậm chí trong danh sách những thứ được mang về từ Babylon trong sách Ê-xơ-ra 1:7-11 1 Năm thứ nhất đời Si-ru, vua nước Phe-rơ-sơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, nên Ngài cảm động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ tuyên truyền trong khắp nước mình, và cũng ra sắc chỉ rằng: 2 Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, nói như vầy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban các nước thế gian cho ta, và chính Ngài có biểu ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa. 3 Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, khá trở lên Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa, đặng cất lại đền thờ Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, vẫn ngự tại Giê-ru-sa-lem. Nguyện Đức Chúa Trời người ấy ở cùng người! 4 Hễ dân Giu-đa còn sót lại, mặc dầu ở đâu, thì bổn dân của nơi họ ở, phải tiếp trợ họ bằng bạc, vàng, của cải, súc vật, không kể những của lễ lạc hiến về đền của Đức Chúa Trời ở tại Giê-ru-sa-lem.
5 Bấy giờ, những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, cả thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng có ý đi lên xây cất đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, bèn chỗi dậy. 6 Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng, cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải, súc vật, và những vật quí báu, bất kể các của lạc hiến khác.
7 Vua Si-ru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đức Giê-hô-va, mà Nê-bu-cát-nết-sa đã đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem và để trong đền thờ của thần người. 8 Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, truyền Mít-rê-đát, người thủ quỹ, lấy các khí dụng ấy ra, đếm và giao cho Sết-ba-xa [†] , quan trưởng của Giu-đa. 9 Nầy là số của các khí dụng ấy: ba mươi cái chậu vàng, ngàn cái chậu bạc, hai mươi chín con dao, 10 ba mươi cái chén vàng, bốn trăm mười cái chén bạc thứ hạng nhì, một ngàn cái khí dụng khác. 11 Hết thảy những khí dụng bằng vàng và bạc số là năm ngàn bốn trăm cái. Khi những người bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn được dẫn về Giê-ru-sa-lem, thì Sết-ba-xa đem lên luôn hết thảy vật ấy.
 Từ khi chúng ta được kể lại trong Giê-rê-mi 27:21,22 21 phải, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy về các khí mạnh sót lại trong nhà Đức Giê-hô-va, trong cung vua Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem: 22 Những đồ ấy sẽ bị đem qua Ba-by-lôn, và để lại ở đó cho đến ngày ta thăm viếng chúng nó; bấy giờ ta sẽ đem những đồ ấy trở về, lại để trong chỗ nầy, Đức Giê-hô-va phán vậy.
là mọi vật bị mang đi sang Babylon từ "nhà Đức Chúa Trời” sẽ được mang trở về đầy đủ; và bởi vì Hòm Giao Ước không được nhắc đến trong những món đồ mang trả lại, điều này chứng minh rằng Hòm Giao Ước chưa bao giờ bị mang đi. Shishak và Sennacherib (I các vua 11:40, 14:25, II sử ký 12:9) 9 Si-sắc, vua Ê-díp-tô, kéo lên hãm đánh Giê-ru-sa-lem, đoạt lấy các bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và cung vua: Người đoạt lấy hết thảy; cũng đoạt lấy những khiên bằng vàng mà Sa-lô-môn đã làm. cũng mang những món đồ từ "nhà Đức Chúa Trời”, điều này cũng không có bao gồm luôn Hòm Giao Ước.


So what happened to it? In 2 Kings 25:1, telling about the siege of Jerusalem by Babylon, we are told that they (the Babylonian army) "pitched against it" and built "forts against it round about"- which means they built a "siege wall". This verse further tells that the siege lasted over a year before the city was taken. And it was with this verse that Ron found the evidence which indicated to him that the Ark could be in the location he had pointed to. Of course, it wasn't positive proof - to Ron it only meant that it was a possibility. What did this "siege wall" have to do with the Ark? Thế chuyện gì đã xãy ra? Trong Các Vua nhì 25:1 "1 Năm thứ chín đời Sê-đê-kia, ngày mồng một tháng mười, Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, cùng cả đạo quân người, đến hãm đánh Giê-ru-sa-lem. Người hạ trại trước thành, và đắp lũy vây chung quanh thành.” _Điều này có nghĩa rằng họ đã xây thêm một bức tường hãm thành (xây thêm một bức tường nữa bên ngoài bức tường thành sẵn có _câu 4). Trong các câu tiếp theo, cho chúng ta biết rằng bức tường hãm này kéo dài trên một năm. Và với câu này, Ron đã tìm ra chứng cứ cho thấy là Hòm Giao Ước rất có thể là nơi mà ông ấy đã chỉ tay vào.Tất nhiên là đó không phải là bằng chứng rõ ràng xác thực nhất._với Ron, nó chỉ có nghĩa rằng điều đó có thể xãy ra. Bức tường hãm thành này đã phải làm gì với Hòm thánh?


The Siege WallTường Hãm Thành (Tường Vây Hãm)


Siege walls were built by attacking armies outside of the walls of the city under attack, at a distance outside of the range of the weapons used by that city - what were these weapons during this time? Những bức tường hãm thành nẩy được xây thêm để tấn công quân thù, nó nằm bên ngoài bức tường thành đang bị tấn công, với một khoảng cách an toàn mà vũ khí trong thành không thể bắn tới được_Vậy vũ khí thời đó là gì?


2CH 26:14 And Uzziah prepared for them throughout all the host shields, and spears, and helmets, and habergeons, and bows, and slings to cast stones. 15 And he made in Jerusalem ENGINES, INVENTED BY CUNNING MEN, to be on the towers and upon the bulwarks, TO SHOOT ARROWS AND GREAT STONES withal. Sử Ký 2, đoạn 26-14-1514 Ô-xia sắm sửa cho cả đạo binh những khiên, giáo, mũ, giáp, cung, và những đá trành. 15 Ở Giê-ru-sa-lem, người khiến tay kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt trên các tháp, và trên chót đồn lũy, đặng bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra phương xa; bởi vì người được Chúa giúp đỡ cách lạ thường, cho đến trở nên cường thạnh.


Uzziah, spoken of in this verse, was king over 100 years BEFORE the destruction of Jerusalem, and we here learn that they had "engines" on the "towers" and "bulwarks" which shot "arrows" and "great stones". Catapults were capable of reaching over 1,000 feet, and therefore Ron reasoned that the siege wall would have been positioned out of the range of these massive devices, and therefore, further from the city wall than the site he had pointed to. He concluded that: Ôxia, được nhắc đến trong câu này là vua của trên 100 năm trước khi Jerusalem bị phá hủy, và chúng ta học ở đây là họ đã dùng "những máy” đặt trên "các tháp” và "máy bắn” để bắn "tên” và "đá lớn”. Những máy phóng như thế có khả năng bắn trúng đến cự ly trên 1000 feet (=304.8m), và vì thế Ron đưa ra lý do là bức tường hãm thành chắc phải là ở ngoài vị trí tối đa mà các vũ khí này có thể phóng đến, và vì thế chắc hẳn tính từ bức tường thành cổ ra phải xa hơn chỗ mà tay ông chỉ, ông kết luận thế này:


1) The Ark had to have been hidden between the 18th year of Josiah, (when we are told he had it taken to Solomon's temple), and 35 years later, when the temple was destroyed;
1/ Hòm thánh phải được cất giấu khoảng giữa năm thứ 18 đời vua Giô-si-a, (khi ông cho mang hòm đến đền thờ Salomon) và 35 năm sau, khi đền bị phá hủy;


2)It was NOT taken to Babylon, based on the information from the Scriptures which told what went to Babylon & what was returned;
2/ Hòm không bị mang qua Babylon, dựa vào những thông tin trong Thánh Kinh là không nhắc đến Hòm khi đi sang Babylon và dựa vào những gì mang trả lại;


3) it was most likely hidden just prior to the destruction of the temple, when Jerusalem was surrounded by the Babylonian siege wall; and...
3/  Hòm gần như được giấu đi trước khi đền thờ bị phá hũy, khi Jerusalem bị vây hãm bởi "bức tường hãm thành” của quân Babylon và...


4) it was hidden somewhere within the confines of the city wall of Jerusalem and the Babylonian siege wall.
4/ Hòm đã được giấu ở đâu đó trong khoảng giữa nơi tiếp giáp với tường thành Jerusalem và bức tường hãm thành của quân Babylon


The entire city AND the temple were destroyed in 586 BC by the Babylonians, so the Ark could have only escaped destruction or captivity by NOT being anywhere in the city. Toàn bộ thành và đền thờ bị phá hủy vào năm 586 TCN bởi quân Babylon, vì thế Hòm thánh có lẽ đã thoát khỏi sự hũy phá hoặc bị cướp đi chỉ có thể duy nhất là NẰM ĐÂU ĐÓ ngoài thành.


Again, the site he had pointed to was, he believed, outside of the ancient city wall and within the siege wall. It was supposition based on study, but still only supposition. Yet, it was enough to base a decision on- he decided to go ahead with the excavation.Một lần nữa, khu vực mà ông đã chỉ vào, ông tin là nó nằm ngoài vách thành cổ và nằm trong bức tường hãm. Đó là suy đoán dựa vào nghiên cứu, tuy nhiên đó cũng chỉ là sự suy đoán thôi. Tuy nhiên, điều đó đủ để dựa vào nó cho ông quyết định tiến hành khai quật…


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC:

 1. Hòm giao ước được tìm thấy (Mở đầu)
 2. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 1)
 3. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 2)
 4. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 3)
 5. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 4)
 6. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 5)
 7. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 6)
 8. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 7)
 9. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 8)
 10. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 9)
 11. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 10)
 12. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P1)
 13. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P2)

 

 

Category: Hòm Giao Ước được tìm thấy | Views: 1076 | Added by: khaocokinhthanhvn | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Login

Calendar
«  June 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Entries archive
Our poll
Rate my site
Total of answers: 2
who's online?

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
hit counters