Main » 2012 » June » 27 » Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 9)
1:54:35
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 9)
Ark of the Covenant Discovery, Part 9

Hòm Giao Ước, P.9


The Dark Side - Phần tối của câu chuyện


Ron recalled to me five people who had lost their lives at the very time they were attempting to interfere with or halt the excavation. We will not make these names public because of their families. We have a newspaper article from the front page of the Nashville Banner, telling about the death of one.  This man had stumbled upon Ron and the boys as they were coming and going from the excavation and began to ask questions.  He soon found out what was going on (at this time, Ron had already seen the Ark) and was determined that the world needed to know.  He called a press conference in which he was going to announce "a great discovery."  When Ron learned of this, he and the boys immediately changed their flight and left the night before it was scheduled.  It was to take place in a nearby alley-way that was relatively secluded.  Ron gợi tôi nhớ lại 5 người thiệt mạng vào thời điểm họ cố xen vào và phá cho việc khai quật phải dừng lại. Chúng tôi sẽ không kể tên họ ra với công chúng bởi vì nghĩ đến gia đình họ. Chúng tôi có những bài viết đăng trên trang nhất báo Nashville Banner, viết về cái chết của một nguời. Người này đã gặp Ron và hai đứa con cách tình cờ khi thấy họ đi tới lui khu vực khai quật, rồi người này hỏi này nọ. (Lúc này Ron đã thấy Hòm Giao Ước rồi). Ron sớm hiểu ra chuyện gì đang xãy ra và người đó nói rằng bây giờ thế giới cần biết điều này. Ông ta sẽ gọi để tổ chức một cuộc họp báo lớn, rồi khi đó ông ta sẽ tuyên bố với thế giới là "Đây là một khám phá vĩ đại”. Khi nghe đến điều này, Ron và hai con trai ngay lập tức thay đổi chuyến bay và rời đó vào ban đêm ngay trước khi kế hoạch của ông ta thực hiện. Chỗ đó gần một đường hẽm khá hẻo lánh.


When Ron arrived back home, he found the account on the front page of the Nashville Banner newspaper.  The man had been found dead in that alley-way, shot in the head by a single sniper's bullet just before the journalists arrived.  No further explanation was given. Khi Ron về đến nhà, ông ấy đọc thấy tin đăng trên trang nhất tờ báo Nashville. Là xác một người đàn ông được tìm thấy trong khu đường hẽm đó, bị viên đạn bắn tỉa bắn vào đầu ngay trước khi các phóng viên đến. Ngoài ra không có thêm thông tin giải thích gì cả.


I could easily write volumes on the experiences Ron has had with those who have tried to interfere with the work, as well as those who have taken it upon themselves to try to discredit him or the work with hearsay and personal opinions.  I know of two people who worked with Ron on one discovery (not this one) who both expressed to me that - bottom line - they turned on him because they simply cannot believe that he found the Ark of the Covenant.  Well, the way I look at that is - Thomas wouldn't believe Christ was really standing before him until he saw the imprint of the nails in His hands and the wound in His side - and Christ DIDN'T chastise him for this.  In fact, this very episode may have happened for the benefit of those who would come later and COULDN'T see Him, but would read of Thomas' need of proof. Tôi có thể dễ dàng viết nhiều tập về những trãi nghiệm của Ron đã gặp phải với những loại người như thế chuyên can thiệp vào công việc của người khác, cũng như những người nghi ngờ không tin và gieo tai tiếng cho ông ấy hoặc cho việc  mà ông ấy đang làm với những lời đồn thổi hoặc những ý kiến cá nhân của họ. Tôi biết hai người đã làm việc với Ron trong một khám phá (không phải người đàn ông này), cả hai người đều nói cho tôi biết những gì họ đang nghĩ_tận đáy lòng_ họ ngoảnh mặt lại với Ron, đơn giản vì họ không tin ông đã tìm ra Hòm Giao Ước. Uhm, tôi nhìn xem việc này như việc _Thomas đã thật không tin Đấng Christ đã đangn đứng trước ông cho đến khi ông nhìn thấy vết đinh đóng vào tay Ngài, và vết thương nên sườn Ngài_ và Ngài đã không hề trừng phạt ông vì điều đó. Thật ra, chi tiết này chắc hẳn đã làm lợi cho những kẻ đến sau và CHƯA ĐƯỢC nhìn thấy Ngài, mà chỉ tin vào điều kiện đòi chứng minh của Thomas khi đọc đến đoạn đó mà thôi.


It is no sin to require evidence.  Faith is not blind, as it is based on reality which is all around us.  But what was sufficient in the past is no longer sufficient to the man of today who is bombarded by so-called "scientific" evidences which the "experts" interpret to us as positive evidence that the Bible is a myth.  God in His mercy, is providing hard-core evidence of truth for a final generation, who is being taught to believe as gospel the errors of our educators and men of "higher learning."  No one should accept anyone's word on anything until they can see evidence.  However, when someone has backed up other claims with solid evidence, that is sufficient reason to consider some new discovery they may claim, but may be unable to prove at that time.  Educate yourself on the subject and withhold final judgment until solid evidence is shown "yea" or "nay".  Không có tội khi đòi bằng chứng. Đức tin thì không mù quáng, khi nó dựa vào sự thật xung quanh chúng ta. Nhưng những gì con người trong quá khứ cho là quá đủ rồi, thì con người ngày nay không hề thấy đủ, họ là những người mà bị "ném bom” bởi cái gọi là "những chứng cứ khoa học” mà các "chuyên gia” diễn dịch cho chúng ta bằng chứng hùng hồn là: Kinh Thánh chỉ là một câu chuyện thần thoại (?!). Chúa rất nhân từ, đang cho chúng ta những bằng chứng cốt lõi vững chắc nhất về chân lý sự thật cho thế hệ cuối cùng, là thế hệ những con người đang được dạy dỗ là Thánh Kinh là sai lầm bởi những nhà giáo dục, và những con người cho mình là "học thức uyên bác”.  Không ai dễ tin lời người khác dựa trên những gì chỉ nghe cho đến khi họ có thể thấy bằng chứng. Tuy nhiên, một khi ai đó lưu lại những gì một ai đó tuyên bố có kèm những bằng chứng vững chắc, thì điều này (tuyên bố này) sẽ là lý do đủ để tự mình (người ghi lại) so sánh với những tuyên bố khác đi mà sau này người khác có thể đưa ra, nhưng họ chưa thể chứng minh ngay lúc đó. Tự quý vị suy xét cho riêng mình về điều này và hãy tạm giữ lại sự kết luận của riêng mình cho đến khi bằng chứng thật vững chắn được phô bày ra không sớm hay muộn một ngày nào đó.


What Happens Now?-Điều gì đang xãy ra bây giờ?


The Ark of the Covenant and the other objects from the sanctuary are still where Ron found them, completely hidden and very well guarded by four angels. Will EVERYTHING be shown publicly? We don't know.  I know that Ron's greatest desire was to excavate the entire area, exposing the site of the crucifixion down to the chamber, but whether that will ever happen, we just don't know.  I have learned that no matter how I believe events will occur, they ALWAYS happen differently than I imagined.  Hopefully the Ark will be brought out.  We don't know if it ever will - it is deep in the earth and getting it and the other objects out at this time seems almost impossible without some Divine assistance.  Ron was of the belief that the things you have read about here will be made public soon due to other events which we have cause to believe are about to occur (which we won't mention now).  However, if it doesn't happen that soon, we certainly won't give up - nor are we SAYING that it will be that soon - only that we believe there is a strong likelihood.  We DO ask that you pray for this discovery of the ark because at this moment there are certain people, led by Satan, who are attempting to bury it even deeper in the earth than it already is.  After all, what could Satan fear more than the evidence which lies buried there?! Things will occur in God's perfect time and no one will be able to change the events which He has planned.  But perhaps we can hasten His coming by being faithful and diligent servants, finishing the work He has given us to do. Hòm Giao Ước và những vật khác từ đền thánh vẫn còn nơi Ron đã tìm thấy, hoàn toàn bị giấu kín và được canh giữ bởi 4 thiên sứ (lúc Ron ngất xỉu, trong lúc mê man, Ron đã nhìn thấy 4 thiên sứ). Có phải tất cả mọi thứ sẽ được bày tỏ ra với công chúng sau này không? Chúng tôi không thể biết. Tôi biết rằng mong ước lớn nhất của Ron là khai quật toàn bộ khu vực, Làm rõ khu vực từ nơi đóng đinh xuống đến cái hốc đá bên dưới, nhưng khi nào thì điều này sẽ xãy ra, chúng tôi thật không biết được. Tôi hiểu rằng cho dù tôi tin những sự việc này sẽ diễn ra thế nào đi nữa, thì những việc như thế luôn xãy ra không như những gì tôi tưởng tượng. Hy vọng là Hòm Giao Ước sẽ được mang ra ngoài. Chúng ta không biết chuyện này bao giờ xãy ra. Hòm nằm rất sâu trong đất, để mang hòm ra cùng những vật khác, thật không thể nào trừ khi được Đấng Thánh giúp sức. Ron với lòng tin rằng những điều mà quý vị đang đọc đây sẽ được công bố với công chúng sớm do có nhiều sự kiện khác nữa do chúng tôi tạo ra, nên tin rằng nó CHẮC cũng sắp xãy ra (chúng tôi không kể ở đây vào lúc này). Tuy nhiên, nếu nó xãy ra sớm, thì chúng tôi cũng không hề bỏ cuộc – chúng tôi cũng không nói chắc chắn rằng nó SẼ xãy ra sớm. – chúng tôi chỉ tin như vậy vì có cảm giác mạnh mẽ là Rất có khả năng lắm. Chúng tôi không phải nói điều này để quý vị cầu nguyện cho việc khám phá Hòm Giao Ước này bởi vì hiện ngay lúc này, có nhiều người chắc chắn, đang bị Satan dẫn dụ, đang cố gắng chôn Hòm càng sâu hơn những gì hiện tại (đã bị chôn sâu rồi) nữa. Sau cùng, Satan sợ điều gì hơn là chứng cứ đang nằm chôn giấu tại đó?! Mọi việc Chúa sẽ cho diễn ra vào thời điểm tốt đẹp nhất và không một ai có thể thay đổi những sự kiện mà Ngài đã lập ra. Nhưng có lẽ chúng ta cần phải hành động gấp lên trước sự trở lại của Ngài bằng việc hãy trở thành đầy tớ ngay lành trung tín và cần cù để hoàn thành những việc Ngài giao cho chúng ta làm.


We DO believe the world will get to SEE the Ark and other objects, and that the Tables of Stone WILL be brought out. We DO believe that event is approaching quickly. To understand why we believe this, keep reading. Chúng tôi tin rằng thế gian sẽ THẤY Hòm Thánh và những đổ vật khác, và Bảng Chứng Bắng đá SẼ được mang ra ngoài. Chúng tôi tin rằng sự việc này sẽ đến sớm thôi. Để hiểu vì sao chúng tôi tin như thế, Quý vị hãy tiếp tục đọc nhé.


The Requirements of God's People-Những yêu cầu cho Người của Đức Chúa Trời


Prophecy is quickly fulfilling which is leading to the most monumental events of all time.  But it appears that the majority of those who call themselves by His Name have been blinded to the great truths which will separate the sheep from the goats. If we go back to Genesis and the story of Cain and Abel, we learn from the beginning that God accepts NO substitute or variation in what He has commanded of us.  Cain was enraged that his offering of produce from his fields was not acceptable, but God had specifically dictated the requirements of the sacrifices which were to be offered- blood sacrifices- because they were all representative of the death of His Son.  In his rage, Cain slew his own brother Abel, whose offering WAS accepted. Lời tiên tri đang được ứng nghiệm cách nhanh chóng, điều này sẽ dẫn đến những sự việc hết sức trọng đại của mọi thời đại. Nhưng điều đó diễn ra cho đại đa số những người được Ngài kêu gọi, từ kẻ bị mù đến với chân lý vĩ đại, mà điều đó sẽ phân loại chiên ra khỏi dê. Nếu chúng ta quay về thời Sáng thế với câu chuyện của Ca-in và A-bên, chúng ta học thấy rằng ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời không chấp nhận điều gì để thay thế hay khác đi với mạng lệnh của Ngài trên chúng ta. Nhưng Ngài đã ra lệnh cách đặc biệt đòi của lễ dâng cho Ngài phải là sinh tế có huyết – bởi đó là tất cả những gì đại diện mô tả về cái chết của Con Độc Sinh của Ngài. Trong cơn giận của mình, Ca-in đã giết chết em trai của mình là A-bên, vì của tế lễ của A-bên được nhận mà của Ca-in lại không.


As we continue through the Bible, we read over and over how His professed people incorporated false worship practices in with the worship of God - practices which were NOT acceptable by God in any way, form or manner, EVEN though they may have appeared harmless to the people.  God is always VERY precise and clear in the requirements of His people.  His form of worship has never changed over the years, even though many will tell you that it has. Khi chúng ta tiếp tục đọc xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta đọc thấy qua là những người được Ngài dạy cách thờ phượng Ngài thế nào là phải lẽ, thế nào là sai_thờ phượng Ngài sai thì không được Ngài chấp nhận ra sao, cho dù cách thức và phương cách họ thờ thế nào đi nữa (một khi đã sai), Cho Dù họ chẳng làm hại đến ai đi nữa. Đức Chúa Trời luôn luôn chính xác và rõ ràng trong những yêu cầu đối với dân sự của Ngài. Cách thức thờ lạy Ngài chẳng bao giờ thay đổi qua thời gian, cho dù rằng có nhiều người bảo quý vị là điều đó đã thay đổi rồi.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC:

 1. Hòm giao ước được tìm thấy (Mở đầu)
 2. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 1)
 3. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 2)
 4. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 3)
 5. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 4)
 6. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 5)
 7. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 6)
 8. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 7)
 9. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 8)
 10. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 9)
 11. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 10)
 12. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P1)
 13. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P2)


Category: Hòm Giao Ước được tìm thấy | Views: 588 | Added by: khaocokinhthanhvn | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Login

Calendar
«  June 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Entries archive
Our poll
Rate my site
Total of answers: 2
who's online?

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
hit counters