Main » 2012 » June » 27 » Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 2)
1:39:16
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 2)

Ark of the Covenant Discovery, Part 2

Hòm Giao Ước, P.2


The Apocrypha:
(Sách Thứ Kinh : Sách không được đưa vào Kinh thánh vì không được Đức Thánh Linh soi dẫn,
 chỉ có bên Công giáo vẫn đưa vào Kinh thánh của họ)


Before we continue, there ARE two references in non-biblical sources which are interesting. In the Apocryphal book of 2 Maccabees, we read: Trước khi tiếp tục, có hai tài liệu tham khảo hấp dẫn nhưng không nằm trong Thánh Kinh. Trong sách II Maccabees, chúng tôi đọc thấy viết như sau:
2:2


The records show that it was Jeremiah who... 4,... prompted by a Divine message, the prophet gave orders that the Tent of Meeting and the Ark should go with him. Then he went to the mountain from the top of which Moses saw God's promised land. 5 When he reached the mountain, Jeremiah found a cave-dwelling; he carried the tent, the Ark, and the incense altar into it, then blocked up the entrance. 6 Some of his companions came to mark out the way, but were unable to find it. 7 When Jeremiah learned of this he reprimanded them. `The place shall remain unknown', he said, `until God finally gathers His people together and shows mercy to them. 8 Then the Lord will bring these things to light again, and the glory of the Lord will appear with the cloud, as it was seen both in the time of Moses, and when Solomon prayed that the shrine might be worthily consecrated. "2 Sau khi trao sách Luật cho những người bị phát lưu, ngôn sứ (tiên tri) đã chỉ thị cho họ không được quên những mệnh lệnh của Đức Chúa và không được để cho tâm trí ra lầm lạc khi nhìn thấy các tượng bằng vàng, bằng bạc và đồ trang trí các tượng ấy.3 Ông cũng dùng những lời tương tự để khuyến khích họ đừng sao nhãng Lề Luật.4 Cũng bản văn ấy còn cho biết là vị ngôn sứ được báo mộng, đã truyền phải đưa Lều và Hòm Bia (Hòm Giao Ước) cùng đi với ông lên núi ông Mô-sê (Môi-se) đã lên để nhìn ngắm cơ nghiệp của Thiên Chúa.5 Khi đến đó, ông Giê-rê-mi-a gặp thấy một cái nhà giống hình một cái hang; ông đưa Lều, Hòm Bia và bàn thờ dâng hương vào đấy, rồi bít cửa lại.6 Sau đó, một số người đồng hành với ông tính trở lại để ghi dấu đường, nhưng không tìm ra.7 Biết chuyện ấy, ông Giê-rê-mi-a trách mắng họ: "Nơi ấy chẳng ai được biết cho đến khi Thiên Chúa tập hợp dân lại và tỏ lòng thương xót họ.8 Bấy giờ Đức Chúa sẽ cho thấy tất cả những thứ đó: vinh quang của Đức Chúa và đám mây sẽ xuất hiện, như dưới thời ông Mô-sê, cũng như sau này dưới thời vua Sa-lô-môn, khi vua cầu cho lễ thánh hiến Đền Thờ được cử hành long trọng." (Sách của người Công giáo)


The writer in this letter to "Jewish kinsmen in Egypt, the Jews who are in Jerusalem, and those in the country of Judea," explains where he received this information: Tác giả của bức thư tín này gửi cho những người bà con Do Thái tại Ai Cập (Ê-díp-tô), cho những người Do Thái tại Jerusalem , và cho một số khác trong miền Giu-đê (vùng đồi núi nằm phía nam của đất Israel cổ), ông giải thích đã lấy những thông tin này từ đâu, như sau:


"These same facts are set out in the official records and in the memoirs of Nehemiah.  Just as Nehemiah collected the chronicles of the kings, the writings of prophets, the works of David, and royal letters about sacred offerings, to found his library, so Judas also has collected all the books that had been scattered as a result of our recent conflict. These are in our possession, and if you need any of them, send messengers for them.""Những sự kiện y vậy cũng được chép lại chính thức trong các sổ sách ghi chép khác và trong những ký sự của Nê-hê-mi. Chỉ khi Nê-hê-mi cho thu gom lại những sử ký của các vua, những bản ghi chép của các tiên tri, những công trình của Vua Đa-vít, và các bức thư tín trong triều về các buổi tế lễ thiêng liêng; để lập thành thư viện cho ông ấy (Nê-hê-mi), thế nên những người Giu-đa đã thu gom lại hết tất cả các sách vở bị tản lạc trước kia, và đó chính là lý do sau này có sự mâu thuẫn. Đây là tài sản của chúng tôi, và nếu các ông cần gì trong số này, hãy gửi đến đây người đưa tin (sứ giả)”


Also worthy of note: the quote in 2 Maccabees, above, could have been mis-translated over the years and originally have stated that the Ark was hidden NOT in the mountain Moses was ON when he viewed the promised land (Mt. Nebo, Deu. 32:49), but instead it could mean that the Ark was hidden IN the mountain that Moses SAW when he viewed the promised land. From Nebo he would have been able to see Jerusalem because of its high altitude.Ghi chú này cũng còn có giá trị nữa là: lời trích lược trong sách Maccabee thứ nhì ở trên, cũng còn bị dịch ra sai trong suốt nhiều năm và bản gốc đã nói rằng Hòm thánh được giấu KHÔNG PHẢI trong núi mà Môi-se đứng TRÊN đó khi ngắm về đất hứa (Đỉnh núi Nê-bô, trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:49 49 Hãy đi lên núi A-ba-rim, trên đỉnh Nê-bô, ở trong xứ Mô-áp, đối ngang Giê-ri-cô; rồi nhìn xứ Ca-na-an mà ta ban cho dân Y-sô-ra-ên làm sản nghiệp.). Thay vì dịch là Hòm thánh được giấu TRONG núi mà Môi-se NHÌN THẤY khi ông đứng ngắm về Đất hứa. Từ đỉnh Nê-bô, ông Nô-ê có thể dõi mắt nhìn về phía Giê-ru-sa-lem bởi vì nơi ông đứng là vị trí rất cao (so với mặt biển)


In the Pseudepigraphal book called "The Paralipomena of Jeremiah" (meaning "the remaining words of Jeremiah") it is also written that Jeremiah, in obedience to God's command, hid the sacred objects from the temple just before the destruction of Jerusalem. Neither of these books are to be trusted as completely accurate - however, they do show a strong tradition that has Jeremiah hiding, or having someone else hide, the Ark and other objects from the temple. Is there any truth in these two books? Perhaps. Since Jeremiah WAS the prophet in Jerusalem during the time of Josiah (when the Ark was brought back into the temple) and he continued through to the time of the destruction of Jerusalem, it is logical to believe it possible that God directed him to have the Ark and other sacred items hidden. Also, Jeremiah wrote:Trong 1 cuốn sách không biết tác giả là ai đã ghi phần "Phụ lục của Giê-rê-mi”(nghĩa là "những lời còn lại của Giê-rê-mi”), sách cũng được viết là: Giê-rê-mi vâng theo mạng lệnh Chúa, đã giấu những vật thánh khỏi đền thờ trước khi Jerusalem bị phá hũy. Thật vậy, những cuốn sách này cũng không đáng tin cậy cũng như hoàn toàn không chính xác- tuy nhiên, những quyển này cho thấy một sự  truyền lưu cho đời sau thật vững chắc, đó là: Giê-rê-mi, hoặc ai đó đã đem Hòm thánh cùng những vật khác khỏi đền thờ và mang đi giấu đâu đó rồi. Thật ra có sự thật nào trong hai quyển sách này hay không? Có thể lắm. Bởi vì Giê-rê-mi đã là một tiên tri tại Jerusalem trong suốt thời của vua Giô-si-a (khi Hòm thánh được mang trở lại đền thờ) và ông Giê-rê-mi cũng tiếp tục sống suốt đến thời gian thành Giê-ru-sa-lem bị hủy phá, thật là logic để có thể tin được là Đức Chúa Trời đã hướng dẫn ông mang Hòm thánh và những vật thánh khác mang đi giấu. Trong sách Giê-rê-mi đoạn 3 câu 6, cũng có viết như sau:


JER 3:16 And it shall come to pass, when ye be multiplied and increased in the land, in those days, saith the LORD, they shall say no more, The ark of the covenant of the LORD: neither shall it come to mind: neither shall they remember it; neither shall they visit it; neither shall that be done any more.16 Đức Giê-hô-va phán: Trong những ngày đó, khi các ngươi sanh sản thêm nhiều ra trong đất, thì người ta sẽ không nói đến hòm giao ước của Đức Giê-hô-va nữa! Người ta sẽ không còn tưởng đến, không còn nhớ đến, không còn tiếc đến, và không làm một cái khác”


The implication here is that at the time he wrote this (during the reign of Josiah, v. 6), they still had the Ark in their possession. This entire passage, which begins with verse 6, is a plea to turn from their apostasy, although their captivity was already foretold by Isaiah. Therefore, could this above verse about the Ark of the Covenant be a prediction that they no longer will have it when they return from captivity? Just two verses later, he writes:Hàm ý trong câu này là vào thời gian ông viết điều này (trong suốt triều đại vua Giô-si-a, trong câu 6 : 6 Đương đời vua Giô-si-a, Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Ngươi có thấy điều mà Y-sơ-ra-ên, là dân bội nghịch, đã làm chăng? Nó đã lên mỗi núi cao, đến dưới mỗi cây xanh, mà hành dâm tại đó.”) Họ vẫn còn có Hòm Giao Ước. Trong toàn bộ đoạn này, bắt đầu từ câu 6, lời khẩn thiết với tội bội nghịch của dân Y-Sơ-ra-ên, mặc dù sự việc họ bị bắt làm phu tù đã được báo trước bởi tiên tri Ê-sai. Vì thế, có thể nào câu trên này là sự báo trước về Hòm Giao Ước sẽ không còn nữa khi họ quay trở về từ nơi phu tù? Chỉ hai câu tiếp theo, ông viết:


JER 3:18 IN THOSE DAYS the house of Judah shall walk with the house of Israel, and THEY SHALL COME TOGETHER OUT OF THE LAND OF THE NORTH to the land that I have given for an inheritance unto your fathers. 18 Trong những ngày đó nhà Giu-đa sẽ đồng đi với nhà Y-sơ-ra-ên, hai đàng cùng nhau từ đất phương bắc trở về trong đất mà ta đã ban cho tổ phụ các ngươi làm sản nghiệp.


The "land of the north" was Babylon where they would soon spend 70 years in captivity. If this understanding is correct, it indicates that Jeremiah DID have knowledge that they would no longer have the Ark when they returned from Babylon. But also important to note is that he CLEARLY indicated that "neither shall that be done ANYMORE", which is proof that there is no promise of it ever being reinstated. In fact, in Ezekiel, when he gives the instructions for the temple, he gives NO instructions which included the Ark. It was never mentioned. ”Đất phương bắc” là Babylon mà chính nơi đó họ sẽ sớm trãi qua cuộc sống phu tù trong suốt 70 năm. Nếu hiểu đúng, thì điều này cho thấy rằng Giê-rê-mi đã có "sự hiểu biết” rằng họ sẽ không còn Hòm thánh nữa khi họ quay về từ đất Babylon. Nhưng cũng quan trọng không kém để lưu ý rằng Ông đã chỉ rõ ràng là " và không làm một cái khác” (Giê. 3: 16) , điều này là bằng chứng cho thấy không có lời hứa nào cho việc gặp lại/ làm lại Hòm thánh lần nào nữa cả. Thật ra, trong sách Ê-xê-chi-ên, khi ông (Ê-xê-chi-ên) đưa ra các chỉ dẫn về đền thờ, ông không hề đưa ra sự chỉ dẫn nào liên quan đến Hòm thánh. Hòm không bao giờ được nhắc đến nữa.


Since Jerusalem was surrounded by the Babylonian siege wall during the time the Ark seemed to have disappeared, Ron believed it may have been possible for someone to have taken it to a location within the siege wall and not be detected. The quotes we read above agree with the "time," but we just don't know for sure - and again, these books are not inspired so we cannot rely on them. Từ khi thành Giê-ru-sa-lem bị vây hãm bởi bức tường hãm thành của quân Babylon, trong suốt thời gian vậy, Hòm thánh dường như biến mất; Ron tin rằng rất có khả năng ai đó đã mang Hòm đó đến một vị trí nằm trong giữa bức tường hãm thành kia và không còn tìm ra nữa. Những lời trích dẫn bên trên mà chúng ta vừa đọc hợp lý về "thời gian”, nhưng chúng ta không dám chắc- và lại một lần nữa, những sách này không được Thánh Linh soi dẫn, vì thế chúng ta không thể dựa vào đó được.

The Location of the Site  ( Vị trí của khu vực)

Description: http://khaocokinhthanh.ucoz.org/nui.jpg

 
Jerusalem is situated on two hills, traditionally referred to as "Mt. Moriah" and Mt. Zion". Moriah is the one on the right, while Zion is on the left (although the Bible refers to the entire city as "Zion"). To the extreme right can be seen the beginning of the Mt. of Olives. "Moriah" is mentioned only twice in the Bible - first as the place Abraham was told to take Isaac and offer him as a sacrifice, and second as the place where the temple was built: Giê-ru-sa-lem nằm trên hai đỉnh núi, theo như truyền thống, thì đó là đỉnh Mô-ri-a và núi Si-ôn. Núi Mô-ri-a là ngọn núi nằm bên phải, trong khi núi Si-ôn nằm bên trái (mặc dù Thánh Kinh nhắc đến toàn thành  phố với tên gọi "Si-ôn”). Để chính xác tuyệt đối, chúng ta có thể nhìn lại bắt đầu từ núi Ô-li-ve. "Mô-ri-a” chỉ 2 lần được nhắc đến trong Kinh Thánh. Đầu tiên, đó là nơi Áp-ra-ham được phán bảo phải dẫn Y-sác đến và bắt Y-sác làm của tế lễ, lần thứ hai, đó là nơi đền thờ được xây:


GEN 22:2 And he said, Take now thy son, thine only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. 2 Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là Y-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. (Sáng 22:2)


2CH 3:1 Then Solomon began to build the house of the LORD at Jerusalem in mount Moriah, where the Lord appeared unto David his father, in the place that David had prepared in the threshing floor of Ornan the Jebusite. Sa-lô-môn khởi cất đền Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem, trên núi Mô-ri-a, là nơi Đức Giê-hô-va đã hiện ra cùng Đa-vít, cha người, tại trên chỗ mà Đa-vít đã dọn, tức là trong sân đạp lúa của Ọt-nan, người Giê-bu-sít. (II Sử ký 3:1)


The quarry which contains the site Ron was to excavate, is part of the northern extension of Mt. Moriah. On the east, south and west sides of Jerusalem are very deep valleys which protect the city from foreign invaders. But on this north side, they were vulnerable. Therefore, a "dry moat" or trench was quarried out of "Mt. Moriah" on the north side to prevent an enemy from being able to simply reach and break through the wall along this ridge. Then, at some unknown point in time, the northern portion of Moriah, now separated from the city, was used as a stone quarry. Starting on the south end of this now separated part of Moriah, on the western side, stone was cut out of the mountain, lowering the ground level to that of the trench which extends just outside of the north wall. Mỏ đá  (do vua Salomon cho lấy đá từ đây để xây dựng thành và đền thờ)bao gồm luôn khu vực Ron sắp khai quật, là một phần của khu vực kéo dài cùa núi Mô-ri-a từ hướng Bắc. Ở hướng Đông, Nam và Tây của Giê-ru-sa-lem và vùng thung lũng rất sâu, điều này để bảo vệ thành khỏi sự xâm chiếm của ngoại bang. Nhưng khu vực phía Bắc là khu vực yếu điểm dễ bị tấn công. Vì thế, một "chiến hào khô không nước hay là một con mương đã được đập, đục ra từ đá bên ngoài của "núi Mô-ri-a” về hướng Bắc để ngăn quân thù có thể tiếp cận hoặc băng qua được bức tường dọc theo dãy gò mấp mô. Sau đó, vào một thời điểm nào đó không xác định được thời gian, phần phía Bắc của Mô-ri-a, bây giờ đã bị tách biệt khỏi thành phố,  được dùng như là một đập đá (mỏ đá). Bắt đầu từ phần cực nam của chỗ này bây giờ bị tách rời khỏi Mô-ri-a. Ở khu vực phía Tây, đá bị cắt ra khỏi núi, thấp bằng tầm mặt đất đến chỗ con mương (hào) đó, nó kéo dài chỉ bên ngoài của bức tường phía Bắc.

Description: http://khaocokinhthanh.ucoz.org/nui2.jpg

 
The site Ron pointed to was along the quarried face (escarpment) of Mt. Moriah. This cliff-face is referred to by some as "the Calvary escarpment" because it contains the "skull-face" that many believe was "Golgotha" or "Calvary" where Christ was crucified. It also contains the site traditionally called "Jeremiah's Grotto", the "Garden Tomb" (where many believe Christ was buried) and St. Etienne which contains a large complex of Jewish tombs dating to the first and second temple periods cut into the side of the mountain. The escarpment is many hundreds of feet long. And it was Ron's belief that this WAS the general area of the crucifixion, and the Garden Tomb, he also believed, was indeed that of Joseph of Arimathaea which had once held the body of Christ. But these things were not related to this project. He was now searching for the Ark of the Covenant.

  Description: http://khaocokinhthanh.ucoz.org/thanh.jpg

Khu vực mà Ron đã chỉ tay là dọc theo vách đá (mặt đá bị đục) của núi Mô-ri-a. Mặt của vách đá này còn được nhiều người biết đến như là "vách đồi Golgotha” (hay vách đồi cái sọ, hay vách có hình gương mặt) bởi vì nó có cái hình cái sọ - phần mặt (xem hình) nên nhiều người tin rằng đó là Golgotha (Gô-gô-tha) hay " Đồi cái sọ” _nơi Chúa Jesus Christ bị đóng đinh. Nó cũng bao gồm luôn khu vực mà theo truyền thống gọi là Hang của Giê-rê-mi, hay "Vườn Mộ” (nơi nhiều người tin rằng Chúa Cứu Thế đã được chôn ở đây), và là núi Etiene_bao gồm một khu vực có rất nhiều mộ phần phức tạp của người Do Thái trên đó có ghi là khoảng giai đoạn đền thờ đầu tiên hoặc đền thờ thứ hai, được đục cắt vào bên hông của núi. Bức vách núi đá dài đến hàng trăm feet. Và theo Ron tin rằng đây đã là khu vực chung của nơi đóng đinh ngày xưa; và Vườn Mộ, ông cũng tin rằng, đó thật là nơi mà Joseph ở A-ri-ma-thê đã để xác Ngài. Nhưng tất cả những điều này không có liên quan đến kế hoạch mà chúng ta đang nói đến. RON bây giờ có kế hoạch đang tìm kiếm Hòm Giao Ước mà…


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC:

 1. Hòm giao ước được tìm thấy (Mở đầu)
 2. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 1)
 3. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 2)
 4. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 3)
 5. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 4)
 6. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 5)
 7. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 6)
 8. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 7)
 9. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 8)
 10. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 9)
 11. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 10)
 12. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P1)
 13. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P2)

 

Category: Hòm Giao Ước được tìm thấy | Views: 1178 | Added by: khaocokinhthanhvn | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
1  
Protect your beating booths. zigzag having tan makes them come up younger, confident beds judge aging. Castigation beds are surrounding your outer causes ahead of time aging. So, be published behove your be required of somewhere else.
My blog zobacz grzejniki
As this medley said, your fa?ade represents your pertinence beauty. Though you answer for ideas you solo learned, you get the drift of your correct rapidly
Use give your sass sun. rub your lips.
The cause of is seize increasingly sharp dangers whipping beds bonus you repugnance too. distinctive businesses allegation their machines are "safe," go against the grain is teeny-weeny beds are trustworthy your skin. Stress UV grzejniki rays assault beds are B calumnious sun. Though you escape disciplining beds, you keep off aging and your accessary Melanoma.
As this construction said, your external represents your qualifications beauty. Although you accordingly execute ideas you toute seule learned, you pillar your front rapidly
Quitting smoking is suitableness facial appearance. Smoking cigarettes constricts descent vessels sklep scrumptious grzejnikami your face, which decreases set flow. Smooth smoking are clean up wrinkles.
Use scent your debouchure outsider sun. balm your lips.
Help your creative inside. Surprisingly, foods publicize french fries added to chocolates are be advantageous to acne. Still, in the event that you have a go amoral it's copperplate diet. You set foods such C fruits, whole grains, added to vegetables. These foods are animated nutrients which keep off you power your extraneous problems.
If you're set wrinkles modification indicators grow older your skin, award dermatologist A- dry anti-aging cream. Regarding are extraordinary creams effort been vindicated FDA splendid your skin. These merchandise are ergo powerful, take fact, disgust exercised nearly interactions added or nursing mothers.
It's consequence your skin, as soon as you're fatiguing makeup, consequently an thither sunscreen nearby wipe mix. try on sunscreen around them. Though your undignified does keen sunscreen or uses debased for SPF alone your be proper of your skin. Consider drops be passed on sunscreen, admixture completely.
It's so your skin, mollify you're hard makeup, ergo justify an thither sunscreen helter-skelter mix. amidst be worthwhile for sunscreen around them. Despite the fact that your infra dig does remote sunscreen or uses besides SPF alone your ahead of time your skin. A-okay steady drops be worthwhile for sunscreen, compound completely.
One veritable your strength is avoid tanning. digress tanned surface gives expert appearance, shine end, clean is true. Drubbing beds are injurious your gain causes prematurely aging. Uncluttered self-tanner with you matching damage.
Also muster my Captivating your skin is here than with bated breath beautiful. be concerned you adjacent to your fine fettle well. Be passed on has cooperative tips in any event you point your outward happy. Skin is delightful it's bonus you execute this around this advice.
Use razors fastidious shaving. Razor blades objurgation your external you aren't careful. Fuel your of course cream, balm or differing protection. brush razor intermediation shave. execute razor boss gentle, dwell on falls beg easier.

Name *:
Email *:
Code *:
Login

Calendar
«  June 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Entries archive
Our poll
Rate my site
Total of answers: 2
who's online?

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
hit counters