Main » 2012 » June » 27 » Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 10)
1:55:47
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 10)

Ark of the Covenant Discovery, Part 10

Hòm Giao Ước, P.10


UNITY!-Sự Hiệp nhất!!


And today, the people who called themselves by His Name are about to face the greatest crisis the world has ever encountered.  This may seem hard to believe in this age when we no longer must worship in hiding or fear persecution.  A plan has been set into action for all churches to unite on common points of doctrine.  All the suffering and persecution of God's people who fought to maintain the purity of God's doctrine through the ages is about to come to naught.  Day after day the TV features various religious leaders speaking of how this unity will accomplish God's work, when in fact, it will accomplish a work against God. Và ngày nay, con dân của Ngài được kêu gọi bằng Danh của Ngài sẽ đối mặt với những chỉ trích dữ dội mà thế gian chưa bao giờ tha. Điều này dường như rất khó tin trong thời đại ngày nay khi chúng ta không phải thờ phượng Ngài cách kín giấu và không còn sợ bị bắt bớ như ngày xưa nữa. Một kế hoạch được lập ra là đưa vào hành động cho tất cả các nhà thờ là thống nhất ở một số điểm chung trong giáo lý. Tất cả những sự đau đớn và chịu bắt bớ của con dân Chúa chiến đấu chống lại cái sai để duy trì cho sự tinh sạch trong giáo lý của Ngài qua các thời đại thì bây giờ đang phải đối mặt với sự luống công sao? Mỗi ngày trên Tivi, các người dẫn đầu các tôn giáo khác nhau đang bàn kế hoạch làm thế nào để thống nhất công việc Chúa lại.  Khi điều này xãy ra, đây hoàn toàn là công việc chống lại Thượng Đế.


Some pagan practices and doctrines that swiftly crept into the Christian faith soon after Christ's time still dominate Apostate Christianity even though the purity of the faith was restored to some degree in many churches over the last few centuries.  It was in this country, the United States of America, that the true purity of the faith was given the chance to grow and thrive.  It was this country that would be uppermost in sending missionaries to the world to complete the spreading of the gospel.  But now, just as the work is about to be finished, the churches that once fought so hard to remain free of the influence of Apostate Christianity are about to join hands with it. Những học thuyết và ứng dụng của những học thuyết tà giáo đang nhanh chóng len lỏi vào trong niềm tin của Cơ Đốc Nhân rất mau chóng sau thời gian của Đấng Christ, nó vẫn còn thống trị trong những kẻ bội đạo mặc dù rằng sự thanh khiết trong niềm tin đã được khôi phục lại cho một số cấp bậc trong nhiều nhà thờ kéo qua vài thế kỷ (ý tác giả đang đề cập  khéo đến cải chính giáo hội của Martin Luther). Điều này cũng có ở đất nước này, Hiệp chủng quốc HK, đó là sự thanh khiết thật trong niềm tin đã được Chúa ban cho cơ hội để phát triển và thịnh vượng. Đó là đất nước này, đã đi đầu trong việc gửi những giáo sĩ đến nhiều nơi trên thế giới để mang tin lành tràn ra khắp đất. Nhưng bây giờ, khi công việc sắp được hoàn thành thì những hội thánh đã từng một lần chiến đấu gian khó để thoát khỏi sự ảnh hưởng của những kẻ bội đạo (tà giáo), lại đang sắp chuẩn bị chung tay với những điều ác đó sao?!!


The reasoning of those who are fighting for this unity is that there is strength in numbers. They say, "Are not we all God's children? Can we not strengthen our position in the world by unifying?" Let's think a moment about these questions.  Do we honestly believe that just because someone claims to be a "true believer" that proves they ARE, when they teach doctrines that are contrary to the Word of God? Read carefully the warnings: Lý do đưa ra của những kẻ đang đấu tranh cho sự thống nhất này đó là sức mạnh của số đông người. Họ cho rằng: "Chúng ta chẳng phải là con của Thượng Đế sao? Chúng có thể tăng cường sức mạnh vị thế của chúng ta trên thế giới bằng cách đoàn kết thống nhất lại được không?” Nào chúng ta cùng suy nghĩ một phút về những câu hỏi này nhé. Có đúng là chúng ta thật sự tin rằng chỉ bởi vì người đó tuyên bố họ là một " tín hữu chân thật” thì điều đó chứng minh họ thật sự đúng như thế không? Khi mà họ dạy những học thuyết đ ngược lại với Lời của Đức Chúa Trời? Hãy đọc cẩn thận sự cảnh báo sau đây:


MATT 7:15  Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. 16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?... 21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven. 22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works? 23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity. Ma-thi-ơ 7:15-23 "15 Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. 16 Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? 17 Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây nào xấu thì sanh trái xấu. 18 Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sanh được trái tốt. 19 Hễ cây nào chẳng sanh trái tốt, thì phải đốn mà chụm đi. 20 Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.
21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”


1 JOHN 4:1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world. 1 Giăng 4:1-3 "1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. 2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; 3 còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.”


We should all be aware that God does NOT force Himself on any man. But Satan, on the other hand, will stop at nothing to accomplish his purposes. What will happen when all of Christianity is unified?  Will the good rub off on the bad?  Are we in danger of being deceived by these false teachers?  What happens if we are? Tất cả chúng ta nên tỉnh thức rằng Chúa không ép bất cứ ai. Nhưng Satan, mặt khác, luôn tìm cách không để cho mọi thứ được làm trọn theo ý của Ngài. Điều gì sẽ xãy ra khi tất cả mọi giáo phái nói mình là tin Chúa hợp nhất lại?  Vậy là sẽ thoát khỏi cái xấu? Hay là chúng ta đang gặp nguy hiểm khi bị lừa dối bởi những giáo sư giả này? Điều gì sẽ xãy ra nếu chúng ta hợp nhất?


ISA 9:16 For THE LEADERS OF THIS PEOPLE CAUSE THEM TO ERR; and THEY THAT ARE LED OF THEM ARE DESTROYED. Ê-sai 9:15 chép: "15 Những kẻ dắt dân nầy làm cho họ sai lạc, còn những kẻ chịu dắt bị diệt mất.” (trong Kinh thánh tiếng Anh là câu 16, nhưng trong tiếng Việt thì là câu 15)


JER 5:30 A wonderful and horrible thing is committed in the land; 31 The prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means; and my people love to have it so: and what will ye do in the end thereof? Giê-rê-mi 5:30 "30 Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. 31 Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền! Dân ta đều lấy làm ưa thích. Khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ làm thế nào?”

    
Being led astray by false teachers is NOT excusable by God, for He has continually warned us. Paul knew it would come: Bị dẫn đi sai đường bởi những giáo sư giả thì không có cơ hội để được Chúa tha thứ đâu, vì Ngài đã đang luôn cảnh báo chúng ta. Phao-lô biết điếu này sẽ đến


ACTS 20:29 For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. 30 Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Công vụ 20:29 -30 "29 Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; 30 lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. 31 Vậy, hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn.”


The greatest danger we face is NOT from the unbeliever, but those who claim to be believers and teach false doctrine: Sự nguy hiểm nhất mà chúng ta đang đối mặt, không phải đến từ những người không tin Chúa, nhưng chính từ những ai tuyên bố là Cơ đốc nhân mà dạy những học thuyết sai lạc.


ROMANS 16:17 Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and AVOID THEM.18 For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Rô-ma 16:17-18  "17 Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải tránh xa họ đi. 18 Vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà.”


ISAIAH 8:20 To the law and to the testimony: if they speak NOT according to this word, it is because there is NO light in them. Ê-sai 8:20 20 Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. (không có sự sáng trong chúng nó)


is it really so dangerous for all the churches to work together?  My friend, there is NO greater danger.  It is easy to recognize those who make no claim to believe; but there is one who knows the Bible far better than any human alive, and it is those who are led of him (Satan) that can appear to be the most godly ON THE SURFACE, while introducing their lies, cleverly intermingled with the Word of God: Có phải thật quá nguy hiểm khi tất cả các nhà thờ/ hội thánh đều làm việc cùng nhau? Bạn thân mến, không có gì có thể nguy hiểm hơn thế! Thật dễ dàng nhận ra người tuyên bố rằng họ không tin Chúa; nhưng thật khó với một người biết Kinh thánh rõ hơn ai hết, nhưng lại bị Satan dẫn dụ, với bế ngoài mặt tỏ đều nhân đức thánh thiện như thánh, nhưng bên trong lòng đang chất chứa những sự dối trá, và khéo léo trộn điều đó với Lời của Đức Chúa Trời.


2 COR 11:14 And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light. 15 Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works. 2 Cô-rinh-tô 11:14 -15 "14 Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. 15 Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lạ gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.”


COL 2:4 And this I say, lest any man should beguile you with enticing words... 6 As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him:... 8 Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Cô-lô-se 2: 4,6,8 "4 Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em…6 Anh em đã nhận Đức Chúa Jêsus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy;… 8 Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh em phục chăng.”


MATT 15:9  But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men
Ma-thi-ơ 15:9 9 Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích,
Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.


To follow any man - teacher, preacher, father, mother, etc.- is wrong.  We follow only one, our Lord and Savior, Jesus Christ.  We do NOT unite with those we know to have corrupt beliefs, even though we may share some common beliefs. Theo bất cứ người nào – thầy giáo, người giảng đạo, cha, mẹ, v.v…đều không đúng. Chúng ta theo chỉ một người và Đấng duy nhất đó là Cứu Chúa Jesus Christ chúng ta mà thôi. Chúng ta không hiệp nhất với ai mà chúng ta biết rằng họ có niềm tin sai trật, cho dù chúng ta có lẽ chia sẽ một vài điểm chung trong niềm tin với họ.


PSALMS 4:3 But know that the LORD hath set apart him that is godly for himself: the LORD will hear when I call unto him.
Thi-thiên 4:3 3 Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức.
Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta.Before He died, Christ carefully explained the transition from the "old covenant" to the "new covenant"- any and all changes were explained and foretold by Him.  He delivered the doctrine to man Himself, and then the time came when He ascended to Heaven, to the right side of His Father.  From that moment on, there would be NO changes made in the faith that He had personally delivered. Yet, very, VERY soon there began to creep into the body of believers heresies and false teachings.  The attempt to popularize Christianity led to the transference of pagan traditions into the practices of the Christian church.  This continued until the true faith was almost unrecognizable in those churches.  Those of the true faith were once again forced to hide; they suffered the greatest persecution NOT at the hands of pagans, but at the hands of those who had perverted the faith.
Trước khi chết, Chúa Jesus Christ đã giải thích cẩn thận ý nghĩa của sự chuyển đổi từ "giao ước cũ” (Cựu Ước) sang "giao ước mới” (Tân Ước) _ Tất cả những sự thay đổi đều được Ngài giải nghĩa và được Ngài nói trước . Ngài đã giao cho nhân loại một học thuyết là chính mình Ngài, rồi khi thời giờ đã đến lúc Ngài được cất lên Thiên đàng, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Từ đó, không có bất cứ sự thay đổi nào khác trong  nền tảng niềm tin ngoài nền mà Ngài đã lập. Tuy nhiên, Rất Rất Nhanh ngay sau đó, Những dị giáo và những đạo lạc đã lần mò vào trong chi thể của hội thánh. Nổ lực truyền bá tin lành (người Công Giáo gọi là tin mừng) giờ đây đã dẫn đến hệ lụy: những truyền thống của ngoại giáo đã bị xen lẫn vào trong hội thánh và truyền bá đi khắp nơi. Điều nguy hiểm này tiếp tục truyển đi cho đến khi Đức Tin Thật trong những giáo hội này gần như không còn được ai nhận ra nữa. Và những ai tin vào Chân Lý thật thế này một lần nữa bị ép buộc phải giấu kín đi; họ đã chịu đựng sự đau đớn của những cơn bắt bớ dữ dội không phải bởi bàn tay của những kẻ vô thần, bèn là bàn tay của những kẻ hư mất dạy đạo lạc.
Eternal Life- A Free Gift _Sự sống đời đời _ món quà "nhưng không” (=miễn phí, không tốn gì cả)


Many are of the belief that since the gift of eternal life is free, we nothing to do but merely ask.  It would not be a covenant if this were the case, as a covenant is an agreement between two parties with stipulations which both sides must meet. Eternal life is a free gift because we can do absolutely nothing to earn it. But we must cooperate with God in our own salvation, and this requires that we study His Word and KNOW what is His truth and what is the doctrine of men.  We CANNOT compromise after the great sacrifice that has been made on our behalf.Nhiều người muốn tin nếu khi món quà sự sống đời đời  là miễn phí, chúng ta không phải làm gì mà chỉ cẩn cầu xin điều đó mà thôi. Nó không phải là một giao ước kiểu như là một thõa thuận được cả hai bên đồng ý ở điểm chung nào. Sự sống đời đời là một món quà miễn phí bởi vì chúng ta hoàn toàn không phải trả giá nào để được điếu đó. Nhưng chúng ta cần phải "hợp tác” với Thượng Đế trong việc Ngài Cứu chuộc mỗi chúng ta, và yêu cầu này là chúng ta phải học Lời Ngài và Nhận BIẾT chân lý cứu chuộc của Ngài và nhận ra đâu là học thuyết của con người đặt ra. Chúng ta không thể thỏa hiệp với loài người sau khi học biết sự hy sinh cứu chuộc vĩ đại của Ngài thế tội cho chúng ta

.

The plan has been set into action to undo the work of those who fought so fiercely for the preservation and restoration of the true faith.  The plan is what some have referred to as a one world religion, but it is actually a plan for all the churches to unite under common points of doctrine, for the purpose of spreading the Gospel of Jesus Christ. But this "unity", which WILL in some form come to pass, will ultimately NOT revolve around common points of doctrine, but instead it will involve COMPROMISING THE TRUTH.  To the masses of believers who have remained in ignorance of true Biblical teachings, and have taught instead the theories of men, they will think this new-found unity of the church is of God.  Under the guise of godliness, they will see this compromise as the answer to the vast problems that have come upon the world. Kế hoạch đã được lập nên và đưa vào hành động để lặp lại công việc của những người từng chiến đấu ngoan cường để gìn giữ và bảo tồn Niềm Tin Thật. Kế hoạch mà nhiều người đã đang nhắc đến đó là thế giới một tôn giáo, nhưng điều này thật sự là một kế hoạch cho tất cả hội thánh đoàn kết lại dưới những điểm chung trong học thuyết, vì mục đích truyền bá tin lành của Cứu Chúa Jesus. Nhưng sự "THỐNG NHẤT” này nếu thông qua, bằng cách nào đó SẼ Chắc chắn KHÔNG xoay quanh những điểm chung trong tín lý (giáo lý), nhưng thay vào đó, nó sẽ liên quan đến "thõa hiệp” với sự sai trái trong CHÂN LÝ Cứu Rỗi. Với đại đa số những tín hữu đang trong sự thờ ơ với sự dạy dỗ chân thật của Thánh Kinh, nhưng thay vào đó họ học những thuyết của loài người, họ sẽ nghĩ rằng sự thống nhất các giáo hội mới phát kiến (mới nghĩ ra) này là vì Chúa. Dưới sự đội lốt thánh nhân bên ngoài, họ sẽ thấy rằng sự thỏa hiệp đó như là đáp án cho những vấn đến to lớn xãy ra trên thế giới.


But like a serpent slowly slithering in the grass, undetectable to the eye, the true character of this unified church will begin to unfold.  The little compromises made by all of the churches in the beginning will soon be met with bigger and more radical compromises.  the ball will already be rolling and none will be able to back out. Then suddenly, the serpent strikes as liberty of conscience will be no more.  Religious laws will be issued which, although seemingly good and moral, will NOT agree with the Ten Commandments spoken by God from Mt. Sinai, and written with His own finger.
Nhưng như là con rắn đang trườn trong cỏ, mắt thường khó nhận thấy, bản chất thật của vấn đề đoàn kết các giáo phái sẽ bắt đầu lộ rõ ra. Những sự thỏa hiệp của các giáo hội ban đầu chỉ là một tí, nhưng sau đó trở nên sự thỏa hiệp lớn hơn, nhiều hơn và quyết liệt hơn. Rồi đột nhiên, con rắn tấn công như là "sự tự do trong khoa học” sẽ không còn nữa. Những luật về tôn giáo sẽ đưa ra, mới nghe dường như rất tốt và đạo đức, nhưng nó sẽ KHÔNG bao giờ đồng ý với 10 Điều Răn mà chính Đức Chúa Trời đã phán dạy từ trên núi Sinai, và được viết ra bởi chính tay Ngài.


Those who accept this unified apostate church's version of God's law and comply with it, receive the mark of the beast in their forehead, which is symbolic of their rejection of God's Law, and endorsing the laws of men. Those who willingly comply with it, although recognizing that it is opposed to God's Law, receive this invisible mark in their hand, which symbolizes their knowing disobedience to God's Law in order to avoid persecution. But those who comply with God's Law and reject this altered version, do NOT receive this mark, which simply means they are considered by civil authorities to be civil lawbreakers. They do receive though, the seal of God.  There have been those in the past to those who refused to compromise their faith and were tested greatly, and it WILL happen again.  They cannot buy or sell, unless they are in compliance with the civil law that violates God's Law. Bất cứ ai chấp nhận sự thống nhất những giáo hội bội đạo thay thế Luật pháp của Chúa và thỏa hiệp với nó, đều nhận dấu của con thú trên trán, đó là dấu chỉ về sự loại bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời, và tán thành luật của thế gian. Tất cả ai sẵn sàng thỏa hiệp với nó, mặc dù nhận biết điều đó chống lại Luật pháp của Đức Chúa Trời, thì nhận một dấu vô hình trên tay, nó là biểu tượng của sự chống nghịch với Luật của Ngài để tránh khỏi bị bắt bớ. Nhưng ai thỏa hiệp cùng Luật Pháp của Đức Chúa Trời và chống lại luật của thế gian, sẽ KHÔNG Nhận dấu của con thú này, điều này có nghĩa rằng họ được các bậc cầm quyền xem là "kẻ phá luật”. Nhưng họ nhận được ấn chứng của Đức Chúa Trời. Đã có những người trong quá khứ đến cho đến những người đã từ chối thỏa hiệp đức tin của mình với bọn họ và đã bị thử thách rất lớn, và điều này sẽ lại xãy ra lần nữa. Họ (những người từ chối thỏa hiệp) không thể mua hoặc bán, trừ khi họ tuân theo luật thế gian mà vi phạm luật của Đức Chúa Trời


God's people are those who cannot buy nor sell (Rev. 13). But the rest of the world looks at this group as they looked at Christ and jeered, "If you're the Son of God, SAVE yourself! Come down off of that cross!" Dân sự của Chúa là những người không thể mua hoặc bán (Khải huyền đoạn 13). Nhưng phần còn lại của thế gian nhìn vào nhóm người này như họ đã nhìn vào Đấng Christ và chế nhạo rằng "Nếu ngươi là Con Thượng Đế, hãy tự cứu mình đi! Hãy xuống khỏi thập tự giá đi !”


This is an event of world-wide extent which will encompass the countries of the globe before it is over. Right now, the governments of the world are in league to regulate peace efforts, and environmental and trading practices.  But behind the scenes, the foundation is already laid for the presenting of a set of universal spiritual laws.  And it is now that the last call is going out: Đây sẽ là sự kiện rộng khắp toàn cầu, điều mà sẽ bao vây lấy tất cả mọi quốc gia mọi dân tộ trước khi muôn vật kết thúc. Ngay bây giờ, những chính phủ trên thế giới đang liên kết với nhau để nổ lực hòa giải hòa bình, và thực hiện những chính sách môi trường và thương mại. Nhưng đằng sau những kịch bản đó, nền tảng đã được thiết lập cho việc đưa ra những luật tôn giáo chung mang tính toàn cầu. Và đây là lời kêu gọi cuối cùng được truyền đi:


REV 18:2 ...Babylon the great is fallen, is fallen, and is become the habitation of devils, and the hold of every foul spirit, and a cage of every unclean and hateful bird. 3 For all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication with her, and the merchants of the earth are waxed rich through the abundance of her delicacies.4.... come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Khải huyền 18: 2-5 "2 Người kêu lớn tiếng rằng: Ba-by-lôn lớn đã đổ rồi, đã đổ rồi! Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỉ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc, 3 vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó.
4 Tôi lại nghe một tiếng khác từ trên trời đến rằng: Hỡi dân ta, hãy ra khỏi Ba-by-lôn, kẻo các ngươi dự phần tội lỗi với nó, cũng chịu những tai họa nó nữa chăng; 5 vì tội lỗi nó chất cao tày trời, và Đức Chúa Trời đã nhớ đến các sự gian ác nó.”


The Tables of Stone with the Ten Commandments -Hai bảng chứng bằng đá và 10 Điều Răn


We believe that when the time comes that the spiritual laws are being debated and about to become the law of the land, the Tables of Stone written by God's Own Finger will come out and be a witness to the true Law that He spoke from His own lips at Mt. Sinai:  Chúng ta tin rằng khi thời giờ đến là lúc những luật tôn giáo đang bị tranh cãi và sắp trở thành luật  chung trên đất, thì Bảng luật pháp bằng đá do chính tay Ngài viết nên sẽ lộ ra và là bằng chứng cho Luật pháp chân thật  đã được Ngài phán ra trên núi Sinai bằng chính môi miệng mình như sau:


PSALMS 89:34  My covenant will I not break, NOR ALTER THE THING THAT IS GONE OUT OF MY LIPS.
Thi Thiên 89:34 "34 Ta sẽ không hề bội giao ước ta,
Cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta.”


Just as Cain's offering was rejected by God because it was not what He required, so too will men be rejected who choose to honor a law that is OPPOSED to what God requires. Then, the fury of Cain toward Abel when his sacrifice was rejected will again be manifest in the fury of those who reject God's Laws toward those who accept it. Does this sound too incredible to be true? You don't have to believe me- just watch and wait. Chỉ như của lễ dâng của Cain bị Đức Chúa Trời từ chối bởi nó không phải là những gì Ngài muốn, thì cũng giống vậy cho những ai chọn cách vâng phục vào luật pháp mà chống lại những gì Ngài phán dạy. Khi đó, sự nổi điên của Cain nhắm vào A-bên khi của lễ của ông bị khướt từ, thì một lần nữa, sự tức điên của những kẻ chống lại luật của Chúa cũng sẽ nhắm vào những ai đang giữ luật pháp ấy. Có phải những lời này nghe có vẽ xa vời khó hiểu, không thực tế phải không? Quý vị không cần phải tin tôi bây giờ_ hãy nhìn xem và chờ đợi…


The Events at Calvary-Những sự kiện tại đồi Gogoltha


ISA 45:8 Drop down, ye heavens, from above, and let the skies pour down righteousness: let the earth open, and let them bring forth salvation, and let righteousness spring up together;...
Ê-sai 45: 8 "8 Hỡi các từng trời, hãy sa móc xuống từ trên cao, vòng khung hãy đổ sự công bình xuống! Đất hãy tự nẻ ra, đặng sanh sự cứu rỗi, sự công bình mọc lên cả một lần! Ta, là Đức Giê-hô-va, đã dựng nên sự đó.”


The earth at the foot of the cross opened during the earthquake at the moment of Christ's death (Mat. 27:50-51). Then: Mặt đất tại chân thập tự giá nứt ra (nẻ ra) trong suốt khoảng thời gian động đất khi Đấng Christ chết (Ma-thi-ơ 27:50-51 50 Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. 51 Và nầy, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,”). Và sau đó:


JOHN 19:34 ...one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water.
Giăng 19:34 "34 nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra.”


Just as Daniel had prophesied, His Blood then flowed down through the freshly opened rock, falling upon the Mercy Seat- the central object of the Most Holy Place and the literal earthly throne of His Father: Như tiên tri Daniel đã nói tiên tri trước rằng Huyết của Ngài sẽ chảy xuống qua kẽ nứt của vầng đá vừa bị xé toạt ra còn nguyên đó, huyết đó chảy rơi xuống trên nắp Thi Ân _vật trung tâm của nơi Chí Thánh và là nơi ngự phàm tục nơi đất thấp này của Cha Ngài.


DANIEL  9:24 Seventy weeks are determined upon thy people, and upon thy holy city, to... make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting RIGHTEOUSNESS,... and to ANOINT THE MOST HOLY. Đa-ni-ên 9:24 "24 Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh.” (Bản dịch tiếng Việt không sát nghĩa chỗ này so với phiên bản tiếng Anh là "XỨC DẦU CHO NƠI CHÍ THÁNH/RẤT THÁNH”
Và đây là sách Đa-ni-en 9:24 của Kinh Thánh Công Giáo "24 Bảy mươi tuần đã được ấn định
cho dân và thành thánh của ngươi,
để chấm dứt gian tà,
xoá sạch tội ác, đền xong lỗi lầm,
để đem lại sự công chính vĩnh cửu,
để thị kiến và lời ngôn sứ
được ứng nghiệm,
và để xức dầu Nơi Cực Thánh.”


The prophecy of Isaiah 45:8, above, was then fulfilled- "salvation" and the way for all mankind to obtain the "righteousness" of Christ did "spring up together" after "the earth opened" and His offering of His Own Blood was accepted by His Father.  Lời tiên tri trong sách Ê-sai 45:8 ở trên, sau đó đã ứng nghiệm, "sự cứu rỗi” và con đường cho cả nhân loại nhận lấy  "sự công bình” của Đấng Christ đã "mọc lên cả một lần”


1 JOHN 5:8 And there are three that bear witness in the earth, the Spirit, and the water, and the blood:... 1 Giăng 5:8 "8 Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một. "


In an instant, death was defeated by the greatest sacrifice in all eternity.  Dare we ever- for even an instant- lose sight of what has been done for us?  I pray not.  Ngay lập tức, sự chết bị đánh bại bởi  "của lễ chuộc tội vĩ đại nhất  trong cõi vĩnh hằng”. Chúng ta có bao giờ giám nhắm mắt làm ngơ dù chỉ chốc lát khỏi những gì Ngài đã làm cho chúng ta không? Tôi cầu xin rằng Không.


And lest we do, we are reminded by the prophet, Habakkuk, who saw the future coming of the Savior in the heavens, that He STILL bears the mark of the spear in His side from which flowed His Precious Blood: Vậy thì chúng ta hãy làm gì? Chúng ta được nhắc nhở bởi tiên tri Ha-ba-cúc, người đã nhìn thấy sự trở lại của Đấng Cứu Thế trong tương lai từ trên không trung, và Ngài vẫn còn mang dấu giáo đâm vào hông Ngài, từ nơi đó huyết báu Ngài tuôn ra:


HAB 3:4 And his brightness was as the light; he had BRIGHT BEAMS coming OUT OF HIS SIDE: and THERE was the HIDING OF HIS POWER..... (Marginal reading). Ha-ba-cúc 3:4 "Sự chói rạng của Ngài như ánh sáng,
Những tia sáng ra từ tay Ngài,
Quyền năng Ngài giấu trong nơi đó.”


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC:

 1. Hòm giao ước được tìm thấy (Mở đầu)
 2. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 1)
 3. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 2)
 4. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 3)
 5. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 4)
 6. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 5)
 7. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 6)
 8. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 7)
 9. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 8)
 10. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 9)
 11. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 10)
 12. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P1)
 13. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P2)

Category: Hòm Giao Ước được tìm thấy | Views: 681 | Added by: khaocokinhthanhvn | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Login

Calendar
«  June 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Entries archive
Our poll
Rate my site
Total of answers: 2
who's online?

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
hit counters