Main » 2012 » June » 27 » Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P1)
1:58:19
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P1)

Ark of the Covenant Discovery-Part 1

A Revelation About-Part1

The composition of the Blood Of Jesus-Sự phát hiện về thành phần cấu tạo trong huyết
Chúa Jesus


http://www.midnightinamerica.net/docs/lit/a5l/a5l-bld.htm
 
When Jesus died, there was an earthquake.  The bedrock at the foot of the cross split open,
and His blood dripped through a fissure in the rock. Unbeknown to people then and since, the Ark of the
Covenant lay below in a cave, hidden by Jeremiah from just before Jerusalem's fall in 586 BC. Jesus' blood dripped onto the mercy seat of the Ark. A perfect  physical fulfilment of the Ark's spiritual symbolism was enacted – Jesus paid for us to have contact with God! In 1982, God led Ron Wyatt, an American archaeologist, to find this ancient treasure.  He also discovered the blood on the mercy seat. Analysis reveals its uniqueness!
Khi Chúa Jesus chết, có một cơn động đất lớn. Nển đá  tại chân của thập tự giá nẻ ra (nứt nẻ ), và huyết báu của Ngài rơi  xuống, chảy qua khe nứt vào trong đá. Không một ai trước giờ biết rằng Hòm Giao Ước đặt nằm bên trong cái hang ngay bên dưới, được tiên tri Giê-rê-mi giấu tại đó trước khi thành phố Giê-ru-sa-lem bị sụp đổ vào năm 586 trước Chúa. Huyết của Chúa Jesus, chảy xuống nắp Thi Ân trên Hòm Giao Ước. Một sự ứng nghiệm cách hoàn hảo hoàn toàn tự nhiên của Hòm Giao Ước, một biểu tượng hết sức thiêng liêng đã được ban ra – Chúa Jesus đã đền xong tội cho chúng ta để chúng ta được lập lại mối quan hệ với Đức Chúa Trời! Vào năm 1982, Chúa đã đưa dẫn Ron Wyatt, một nhà khảo cổ học, người Mỹ, để đi tìm cổ vật quý giá này. Ông ấy cũng đã phát hiện ra vết máu trên nắp Thi Ân. Sự phân tích (máu) đã phát hiện ra sự độc nhất có một không hai!


November 12, 2003 (Ngày 12/11/2003)
Update by Anchor Stone International _Được cập nhật bởi Anchor Stone International


Chromosomes, Somatids, and
The Blood of Christ

Nhiễm sắc thể, Tế bào thể Xô-ma,
và Huyết Chúa Jesus

 
by Bill Fry (được viết bởi Bill Fry)
Downloaded from www.anchorstone.com/chromosomes.html
 
As far as possible, Anchor Stone strives to make public all information available about the discoveries of Ron Wyatt. The only material we hold back is information that would in some way jeopardize our ability to pursue our ongoing exploration and investigation, which might place some of our associates in danger, or in cooperation with legal authorities. At the same time we work very hard to confirm all information to make sure that what we do share is accurate to the best of our knowledge. This is why I am writing this article today. Càng nhiều càng tốt, đó là những gì tổ chức mang tên Anchor Stone đang nổ lực để công bố với công chúng tất cả những thông tin có giá trị về những khám phá của Ron Wyatt. Tài liệu duy nhất mà chúng tôi giữ lại là thông tin có thể nói cách nào đó là "liều” với khả năng của chúng tôi để mà theo đuổi việc tìm kiếm và nghiên cứu tỉ mỉ, mà điều này có thể đặt ra mối nguy hiểm cho những người cùng hợp tác với chúng tôi, hoặc là phải hợp tác với chính phủ cách hợp pháp. Vào cùng lúc chúng tôi làm việc vất vả để xác nhận tất cả những thông tin để bảo đảm rằng những gì chúng tôi làm và chia sẽ ra là hoàn toàn chính xác nhất trong khả năng hiểu biết của chúng tôi. Đây là lý do tôi viết bài này ngày hôm nay.

 
There has always been a group of critics that have circulated inaccurate information and false reports about Ron and his work. Over the years we have come to expect this. However, since his death some of the people that were originally involved in his work have begun to mislead people in regards to certain subjects. They have done this in a number of ways. One is to simply leave out certain information which by its omission can lead to a false conclusion. Another method is to release new information and then claim that this is something that Ron Wyatt always believed.
Luôn luôn có một nhóm người chuyên phê bình chỉ trích thông tin tính toán không chính xác và những bài tường thuật không đúng về Ron và công việc của ông ấy. Qua nhiều năm qua, chúng tôi đã đến và kiểm chứng về điều này. Tuy nhiên, kể từ khi ông ấy ra đi mãi mãi, một số người trước đây có dính líu đến công việc ông ấy làm đã bắt đầu đẫn đắt mọi người đi sai khi đề cập đến những chủ đề này. Họ đã làm điều này trong nhiều cách khác nhau. Từ việc một người đơn giản đưa ra một thông tin cụ thể nhưng bỏ bớt đi một phần đẫn đến kết luận sai. Đến người khác đưa ra thông tin mới thêm thắt vào và rồi tuyên bố rằng đó là điều Ron Wyatt luôn tin như thế.

 
Shortly after Ron's death I received a call from a friend who told me that one of Ron's past associates was telling people that we should immediately stop talking about chromosomes in relation to blood tests associated with the Ark of the Covenant discovery. The only explanation given was that there was new information that would be forthcoming later. However the explanation did not come in a timely manner and months went by. In the meantime it was being strongly implied that this new information would somehow overshadow or possibly invalidate the information Ron had shared publicly about the chromosome count of the blood found on the Ark of the Covenant.
 Ngay không lâu sau cái chết của Ron, tôi đã nhận một cuộc gọi từ một người bạn và bảo tôi là: một người từng làm chung với Ron trước đây đang kể với mọi người rằng chúng ta nên ngay lập tức không được nói về Nhiễm Sắc Thể liên quan đến những lần thử máu có dính dáng đến việc tìm ra Hòm Giao Ước. Chỉ có một lời giải thích duy nhất được họ đưa ra là: có thông tin mới sẽ đến sớm. Tuy nhiên, lời giải thích đó đã không hề đến trong những tháng ngày tiếp theo. Cùng lúc đó, thông tin mới mà họ ám chỉ là bằng cách nào đó nó sẽ bôi nhọ hoặc cố gắng làm cho mất giá trị những thông tin mà Ron đã chia sẽ với công chúng về nhiễm sắc thể trong vết máu được tìm thấy trên Hòm Giao Ước.


After making a few phone calls I found out that the new information was the somatid theory that has now been on the wyattmuseum web site for almost 2 years. The gist of this theory is that all living things have within them a "spark of life" and that this spark is evidenced by what are called somatids. Without going into an extensive history on somatids I will simply say that a man by the name of Gaston Naessens, who developed the dark-field microscope, discovered these amazing little objects. This special type of microscope is required to see somatids in a sample. Somatids are not visible with a standard laboratory microscope. There are currently a number of theories as to exactly what they are and the mechanism by which they function but what seems clear is that these objects are found within the bodily fluids of living organisms. Sau khi gọi điện vài lần, tôi hiểu ra rằng thông tin mới chính là thuyết về tế bào thể Xô-ma (cơ quan sự sống bé tí nhất nằm đâu đó giữa năng lượng và vật chất) mà bây giờ nó đã được đưa lên trang web wyattmuseum khoảng 2 năm rồi. Nguyên do chính của thuyết này là tất cả mọi vật sống đều có trong nó một "mầm sống”, và tia sáng này được minh chứng bằng cái gọi là tế bào thể Xô-ma (somatids), Không biết về lịch sử rộng lớn của Somatids (tế bào thể Xô-ma), tôi sẽ chỉ đơn giản nói là: một người có tên là Gaston Naessens, người đã phát triển loại kính hiển vi "quan sát phạm vi tối”, đã phát hiện ra những vật bé xíu đầy kinh ngạc này. Loại kính hiển vi chuyên dụng này được dùng riêng để soi những tế bào thể Xô-ma (Somatids) trong các mẫu vật. Những tế bào thể Xô-ma thế này không thể nhìn thấy bằng các kính hiển vi trong các phòng thí nghiệm thông thường. Hiện nay có một số những lý thuyết tranh cãi về hình dạng đặc biệt của tế bào thể Xô-ma này cũng như cơ chế  chức năng hoạt động của nó. Nhưng những gì có thể thấy là những vật này được tìm thấy trong những chất lỏng thuộc những cơ quan bên trong sinh vật sống.


During his many public talks on the subject of the blood sample that he took, Ron often mentioned that when the blood was tested it was found to be "alive". Other times he said it a bit differently; he stated that when viewed under a microscope the blood of Christ was "alive". Over the years many have wanted to understand what Ron meant by this. Trong suốt những lần nói chuyện trước công chúng về chủ đề mẫu máu mà Ron lấy được. Ông thường nhắc đến điều này khi mẫu máu đó được đem đi xét nghiệm và thấy rằng máu đó vẫn còn "sống ". Những lần khác, ông nói khác đi một tí; ông ấy nói rằng khi xem dưới kính hiển vi, máu của Đấng Christ hiện đang sống. Qua nhiều năm, nhiều người đã muốn hiểu ý RON muốn nói đến điều gì.

 

The way somatids have been applied to the Ark of the Covenant discovery is that WAR has claimed that they took a sample of the blood of Christ, rehydrated it and found within the rehydrated sample a number of somatids. They then submit that this is proof that the blood of Christ is alive and that this is what Ron meant when he stated that the blood was found to be alive when examined under a microscope. Cái cách mà "tế bào thể Xô-ma” (Somatids) được nhắc đến, có liên quan đến việc tìm thấy Hòm Giao Ước đó là WAR (Viết tắt của 1 tổ chức gì đó mà người dịch không biết)  đã tuyên bố rằng họ đã lấy mẫu máu của Đấng Christ, làm xét nghiệm hydrate hóa (thủy hợp) lại lần nữa (tái thủy hợp hóa)mẫu vật đó và tìm thấy trong mẫu xét nghiệm thủy hợp (hydrate hóa)đó có một số lượng các tế bào thể Xô-ma (somatids). Họ sau đó lập luận rằng đó là bằng chứng cho thấy huyết của Đấng Christ vẫn còn đang sống và đây là những gì ông Ron đã muốn nói khi ông phát biểu là mẩu máu được tìm thấy vẫn sống khi kiểm tra dưới kính hiển vi.
 
This new information was released after Ron's death, although the somatid test was performed before Ron's death. I will point out here that Ron was talking about the blood being alive long before this somatid test was performed. In fact I have been unable to find (and I would welcome a copy if someone can provide one) a single instance when Ron mentioned somatids when talking about the blood tests. Perhaps he did but I have not heard it. Thông tin mới này được đưa ra sau cái chết của ông Ron, mặc dù rằng xét nghiệm Somatid (tế bào thể Xô-ma) đã được tiến hành khi ông Ron còn sống. Tôi sẽ chỉ rõ ra ở đây là Ron đã đang nói về  việc huyết Chúa còn sống rất lâu trước khi việc xét nghiệm này được tiến hành. Thật ra tôi đã vẫn chưa thể tìm ra được một đơn cử nào khi Ron đề cập đến Somatids (tế bào thể Xô-ma) khi ông ấy nói về những lần xét nghiệm máu (và tôi sẽ rất hoan nghênh nếu quý vị nào có bản copy bằng chứng về vấn đề này, xin vui lòng gửi cho tôi, xin cảm ơn). Có lẽ, ông ấy đã nói vậy nhưng mà tôi chưa được nghe trực tiếp điều đó từ ông.

 
However I have several examples of where Ron ties the concept of the blood being alive to the presence of living white blood cells within the sample and ultimately to the results of the chromosome test that was performed. This is also consistent with our personal conversations on the subject. Tuy nhiên tôi có thể đưa ra thí dụ về nguồn nào mà Ron đã buộc chặt khái niệm là  " huyết của Chúa vẫn còn đang sống”của ông vào, đó là sự có mặt của các tế bào bạch cầu nằm bên trong mẫu máu và những kết quả cuối cùng đưa ra là việc xét nghiệm nhiễm sắc thể đã được tiến hành. Đây cũng là điều mà cá nhân của tôi cũng muốn nói với quý vị trong chủ đề này.

 
Listen to what Ron Wyatt has to say!  Hãy nghe những gì Ron Wyatt phải nói !
 

[At this point, for those who access his account on the web, there is an audio link for the recipient to listen to a recording of what Ron Wyatt said about this.] [ vào thời điểm này, cho quý vị nào muốn nghe điều này trên web, thì có một đường dẫn, để quý vị có thể nghe những gì Ron Wyatt đã nói, hoặc quý vị có thể liên lạc với người dịch bài này để nghe nhé . Lưu ý là Ron Wyatt nói tiếng Mỹ _ LTTr]

 
So here we have a theory about somatids being promoted as what Ron Wyatt really meant when he talked about live blood, while at the same time we have been told to "stop talking about chromosomes". Why is this happening? And further, what difference does it make? Cannot both be true? Thế nên ở đây, chúng ta nói đến một thuyết về Somatids (tế bào thể Xô-ma) đã được loan báo như những gì Ron Wyatt thật sự đã muốn nói đến khi ông ấy nói về huyết vẫn còn sống, trong khi cùng lúc đó, chúng ta bị bắt buộc là "Không được nói về những nhiễm sắc thể nữa”. Vì sao điều này lại đang xãy ra? Và hơn thế nữa, có sự khác biệt nào trong những nhiễm sắc thể? Không thể cả hai (nhiểm sắc thể trong xét nghiệm này và nhiễm sắc thể của bất cứ ai khác) đều đúng được?

 
I personally have no doubt that both are true. The blood of Christ, which is alive, would have somatids in it. However the presence of somatids does not prove anything. Every person has somatids in their blood. So the blood sample shown on the wyattmuseum web site could be anyone's blood. But that is not all. A number of researchers tell us that somatids are also found in freshly squeezed fruit and vegetable juice! So does that prove that the fruit juice in question is alive? On one level it does.... but is this the concept that Ron was trying to share? I don't think so. Cá nhân tôi không có nghi ngờ gì về việc cả hai đều đúng. Huyết của Đấng Christ, vẫn còn sống, nếu có "các tế bào thể Xô-ma” (Somatids) trong đó. Tuy nhiên, sự hiện diện của các tế bào thể Xô-ma (Somatids) này chẳng chứng minh được điều gì cả. Mỗi người đều có các thể bào thể Xô-ma này trong máu huyết của họ. Vì thế nên, mẫu máu mà chúng ta có thể thấy ở trên trang web Wyattmuseum biết đâu là máu của ai khác thì sao? Nhưng đó chưa phải là hết. Một số những nhà nghiên cứu cho chúng ta biết rằng tế bào thể Xô-ma này cũng được tìm thấy trong các nước ép trái cây tươi và trong cả nước ép rau tươi! Thế nên, có phải chăng điều đó chứng minh câu hỏi rằng nước ép trái cây vẫn còn sống? Trong trường hợp nào đó thì nó đúng…nhưng có phải đây là khái niệm mà Ron đang muốn chia sẽ không? Tôi không nghĩ như thế.

 
When I began to speak publicly on the discoveries of Ron Wyatt, one subject always caused me to feel intimidated. It was the subject of the blood of Christ and the chromosome test that Ron spoke about. Even if I did not mention it myself, people in the audience would invariably ask about it and expected an answer. Because I was lacking in information about chromosomes and this type of blood test I discussed the subject with Dr. Eugene Dunkley who is an expert in genetics. Here is part of what I learned. Khi tôi bắt đầu nói với công chúng về những khám phá của Ron Wyatt, một chủ đề mà nó luôn gây cho tôi cảm thấy bị gặp nguy hiểm. Đó là chủ đề về huyết Chúa Jesus và xét nghiệm nhiễm sắc thể mà Ron đã nói đến. Thậm chí, tôi không tự ý nhắc đến nó, nhiều người trong đám đông khán giả lúc nào cũng hỏi về điều đó và mong có một câu trả lời. Bởi vì tôi thiếu thông tin về những nhiễm sắc thể và việc thử máu loại này. Nên tôi có hỏi thăm tiến sĩ Eugene Dunkley một chuyên gia về  Di truyền học (Gene). Đây là phần mà tôi được thọ giáo:


In order to perform a chromosome count (karotype) test on human blood you must be able to isolate and culture living white blood cells. This is because white blood cells are the only cells in the blood that carry genetic material. These cells must also be alive because they have to be cultured so they mature and divide. At a certain stage of cell division the chromosomes within the cell become visible under a microscope. When this stage is reached a dye or chemical is added that stops the growth cycle. Then the chromosomes are counted by sight through a microscope. Để thực hiện xét nghiệm Karotype để về tính số nhiễm sắc thể trong máu của con người, quý vị  phải có khả năng phân lập/cách ly và nuôi dưỡng (cấy) những tế bào bạch cầu còn đang sống.  Đấy là vì những tế bào bạch cầu là những tế bào duy nhất trong máu có thể mang nguyện liệu chứa Gene (mang gene). Những tế bào này cũng phải còn sống bởi vì chúng phải được cấy (nuôi dưỡng) để khi chúng trưởng thành (chín) thì chúng sẽ phân chia ra (sự phân chia tế bào). Khi vào giai đoạn tế bào phân chia, những nhiễm sắc thể trong tế bào trở nên dễ nhìn thấy hơn dưới kính hiển vi. Khi giai đoạn này bị kiểm soát  bởi thuốc  hoặc hóa chất được thêm vào để chu kỳ phát triển dừng lại. Khi đó, những nhiễm sắc thể được đếm khi nhìn bằng mắt thông qua kính hiển vi.


As I stated earlier, the blood must contain living white blood cells. Best case scenario, blood cells can live outside of the body approximately two weeks. A sample older than this would not contain living cells so there would be no way to perform a karotype test. This is the reason Ron so specifically pointed out that the blood of Christ was alive. Even though the dried blood sample was 2000 years old, when rehydrated and examined under a microscope, it contained living cells.... including white blood cells. The microscope used in the lab that tested the blood was not a dark-field microscope and so any somatids present would not even be visible! Như tôi nói rõ trước đây, máu phải chứa những tế bào bạch cầu. Viễn cảnh tươi đẹp được đặt ra là những tế bào máu có thể sống bên ngoài cơ thể xấp xỉ 2 tuần lễ. Một mẫu máu nào lâu hơn thế này thì không thể chứa các tế bào sống được, vì như thế thì không có cách nào để thực hiện thí nghiệm Karotype (thí nghiệm đếm số lượng nhiễm sắc thể) được. Đây là lý do Ron chỉ ra cụ thể rằng Huyết Đấng Christ vẫn còn sống. Mặc dù mẫu máu bị khô và hơn 2000 năm tuổi, khi làm xét nghiệm hydrate hóa lại (tái thủy hợp) và khảo sát dưới kính hiển vi, cho thấy nó có chứa những tế bào sống…bao gồm những tế bào bạch cầu. Kính hiển vi được dùng trong phòng thí nghiệm cho việc xét nghiệm máu không phải loại kính hiển vi chuyên dụng để quan sát phạm vi tối của một mẫu vật,vì vậy không thể nào có thể thấy được tế bào thể Xô-ma (Somatids)!

 
The very fact that the blood of Christ was alive after 2 millennia is nothing short of a miracle. However it is in line with Scripture which speaks of Christ in Psalms 16:10 this way, "For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption." Since the Bible tells us in Leviticus 17:11 that, "....the life of the flesh is in the blood.", we see that the true blood of Christ would be expected to be as alive today as it was 2000 years ago.
But the question still must be addressed, "What difference does it make, chromosomes or somatids? Both testify to the blood of Christ being alive in harmony with Scripture." .
Chính sự việc huyết Đấng Christ vẫn còn sống sau hai thiên niên kỷ thì không phải là  một phép lạ quá đỗi ngạc nhiên. Tuy vậy, điều này đã được Thánh Kinh chép về Đấng Christ trong Thi Thiên 16: 10 như sau:
"10 Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ,
Cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.”
Chúng ta thấy rằng huyết thật của Đấng Christ thật đã được tin rằng cách đây hơn 2000 năm ,  rằng: vẫn đang còn sống cho đến ngày nay. Nhưng câu hỏi vẫn cần phải được làm rõ "Điều gì làm nên sự khác biệt của những nhiễm sắc thể hay những tế bào thể Xô-ma? Cả hai đều chứng thực rằng huyết của Đấng Christ hiện vẫn đang còn sống rất phù hợp với Thánh Kinh.”


That is true, but to promote the somatids, as WAR has encouraged, to the exclusion of the chromosomes leaves out a very important testimony; one that Ron Wyatt believed and I believe is one of the most important testimonies of the blood. The results of the chromosome test conclusively affirms the identity of this man as the Christ because it testifies that he was the product of a virgin birth! Đó là sự thật, nhưng để nâng tầm cao về "tế bào thể Xô-ma” như tổ chức WAR đã cổ vũ,  mà loại trừ ra ngoài tầm quan trọng của bằng chứng về nhiễm sắc thể (NST), thì cũng không được, đó (NST) là điều mà Ron và cả tôi nữa tin rằng đó chính là một trong những chứng cứ xác nhận quan trọng nhất về Huyết báu. Những kết quả xét nghiệm xác nhận một cách chắn chắn về nhân dạng người đàn ông này y hệt như Đấng Christ bởi vì điều này xác chứng rằng người này là con của một người nữ đồng trinh sinh ra!!


Under normal circumstances all human beings have 46 chromosomes.... 23 from their mother and 23 from their father. There are 22 pairs of autosomes which determine things such as our height, hair and eye color, etc. The 23rd pair is the sex determinant pair. They consist of either "X" or "Y" chromosomes. The mother only has "X" chromosomes. The father has both "X" and "Y" chromosomes. Trong những  trường hợp thông thường, tất cả mọi người đều có 46 nhiễm sắc thể…23 nhiễm sắc thể từ mẹ và 23 đến từ cha. Có 22 cặp nhiễm sắc thể thường (thể nhiễm sắc điển hình) điều này xác định những điều như chiều cao, màu tóc và màu mắt, v.v…. 23 cặp quyết định giới tính. Chúng bao gồm một trong hai nhiễm sắc thể X hoặc Y. Người mẹ chỉ có nhiễm sắc thể X. Cha thì có cả hai nhiễm sắc thể X và Y.


CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC:

 1. Hòm giao ước được tìm thấy (Mở đầu)
 2. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 1)
 3. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 2)
 4. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 3)
 5. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 4)
 6. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 5)
 7. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 6)
 8. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 7)
 9. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 8)
 10. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 9)
 11. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 10)
 12. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P1)
 13. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P2)

Category: Hòm Giao Ước được tìm thấy | Views: 1001 | Added by: khaocokinhthanhvn | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Login

Calendar
«  June 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Entries archive
Our poll
Rate my site
Total of answers: 2
who's online?

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
hit counters