Main » 2012 » June » 27 » Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 4)
1:42:14
Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 4)

Ark of the Covenant Discovery, Part 4

Hòm Giao Ước, P.4


The Hole that Held the Cross? Phải chăng cái lỗ đã được dùng để giữ cây thập giá?


As should be expected, there was a great deal of dirt and debris everywhere. As he examined this hole and cleared away the dirt around it, he discovered that it had a large crack extending out from it. As they removed more dirt and debris, he discovered a platform-like section of bedrock which extended out about 8 feet from the face of the cliff, and the square-like hole was here. Có lẽ không như mong đợi, rác rưởi và xà bần (vôi gạch đổ nát) quá nhiều và khắp nơi. Khi ông kiểm tra cái lỗ này và dọn sạch đóng rác xung quanh nó, ông tìm thấy một cái vết nứt từ cái lỗ kéo dài ra ngoài. Khi họ dọn thêm rác và xà bần, ông phát hiện ra có một nơi trên nền đá là một khu vực rất giống cái nền nhà cách vách đá (núi đá) khoảng 8 feet (2,4384m) và cái lỗ hình vuông này nằm bên trong cái nền ấy.


There were no more holes in the platform-like platform, so he began digging into the packed earth in front of and even with the platform.  It was about four feet down before he came to a lower level of bedrock, and here he uncovered three more squarish holes chiseled in the rock in front of the platform.  His measurements showed that the elevated platform with the single squarish hole and crack were located fourteen feet directly below the three cut-out niches in the face of the cliff, now above ground level. His earlier conclusion that the cut-out niches were for the signs stating the crucifixion victim's crime in the three languages of Jerusalem, was now supported by the fact that he had found more square holes, all about twelve to thirteen inches square, cut into the bedrock -- holes he firmly believed once held crosses. Ron believed the one cross hole elevated above the rest on the platform was used in the execution of Christ! Trên cái "nền” đó, không có thêm một "lỗ” vuông nào nữa, vì thế nên ông bắt đầu đào sâu vào phần đất ngay phía trước "nền” và thậm chí đào hẳn vào trong nó luôn. Đầu tiên ông đào khoảng 4 feet xuống trước khi ông đào xuống sâu hơn; và ở dưới đây, ông tiếp tục tìm thấy thêm 3 cái lỗ vuông được đục vào trong đá ngay phía trước cái "nền”. Ông đo đạc và thấy rằng cái "nền” nhô cao khỏi mặt đất mà có 1 cái lỗ vuông cùng với vết nứt kia, nằm cách ngay phía dưới 3 cái hốc đá ở trên vách núi đúng 14 feet. Trước kia, ông Ron kết luận 3 cái hốc đá cắt ra từ vách núi là để dựng 3 cái bảng bằng 3 ngôn ngữ khác nhau (được sử dụng thời đó tại Jerusalem) đề tội danh những tội nhân bị đóng đinh, còn bây giờ, với những sự kiện mà ông đã phát hiện ra thêm  (ông tìm ra thêm mấy cái lỗ hình vuông mà tất cả đều có kích thước từ 12 đến 13 inch (30.48 cm – 33.02cm), được cắt vào trong nền đá –những cái lỗ này, ông tin chắc rằng trước đây, nó đã giữ các cây thập giá. Ông Ron tin rằng cái lỗ giữ thập giá mà nằm cao hơn và nằm trên cái "nền” được họ dùng để đóng đinh Đấng Christ!

 

The building structure that remained intact showed that a building covered the entire site. He concluded, based on the evidence they'd found, that a Christian church had been built over the place of the crucifixion of Christ - the stone wall extended along the cliff-face directly behind the cross-hole that was on the bedrock platform.  It appeared that this was the place where the featured criminal-victim was crucified, being elevated several feet above those crucified around him. The altar stone was set in the stone wall, extending out horizontally almost directly above the elevated cross-hole with the crack. Công trình xây dựng này vẫn còn nguyên, điều này cho thấy rằng công trình này được xây trên toàn khu vực. Ông dựa trên những bằng chứng được tìm thấy rồi kết luận: đó là ngôi nhà thờ Cơ Đốc đã được xây trên khu vực Chúa Jesus bị đóng đinh _bằng chứng là: bức tường đá kéo dài dọc theo vách núi ngay phía sau cái lỗ dựng thập tự bên trên cái "nền” (mà trước đây chúng ta đã nhắc đến). Nó xuất hiện ngay tại cái chỗ mà một tội nhân đặc biệt bị đóng đinh trên thập hình, nhưng chỗ đó nằm cao bên trên so với những tội nhân khác bị đóng đinh xung quanh Ngài. Cái bệ thờ được lập từ bên trong bức tường đá, kéo dài ra thẳng theo chiều ngang gần như ngay chính phía trên cái hố (lỗ) chân thập tự nằm cùng với vết nứt_nằm nhô cao lên trên so với mấy cái hố (lỗ) khác còn lại.


The Crack in the Cross-Hole Vết nứt trong cái hố chân cây thập tự (lỗ chứa cây thập tự)


The crack extending out from the cross-hole on the elevated platform appeared to Ron to have been caused by an earthquake - it displayed no evidence of man-made fabrication. Trên cái nền nhô cao, vết nứt kéo dài từ trong cái hố chân thập tự ra, mà với Ron, nó chính là nguyên nhân của cơn động đất gây nên – Nó cho thấy không có bất kỳ chứng cớ tác động nào từ phía con người tạo nên chứng cứ giả tạo như vậy được.


   

As he removed debris from the cross-hole, he finally reached the bottom and measured it - it extended 23.5 inches into the solid bedrock, while the crack appeared to extend much deeper. But at this time, he didn't attempt to clear it out nor did he measure it. It would be over a year later before he would learn that the crack extended about twenty feet into the bedrock. Khi ông dời hết đống đất đá xà bần ra khỏi cái hố chân cây thập tự, cuối cùng ông chạm đến đáy của cá hố (lỗ) chân cây thập tự và ông đo nó – nó sâu xuống cái nền đá cứng bên dưới là 23.5 inch (59.69cm), trong khi cái vết nứt cho thấy nó sâu hơn nhiều. Tuy nhiên lúc này, ông không có moi chỗ đó ra xem kỹ, cũng như không có đo nó sâu bao nhiêu. Có lẽ là qua một năm sau gì đó, ông mới hiểu ra là vết nứt đó sâu xuống nền đá là 20 feet (609.6cm)


Dating the Remains of the Building (Xác định niên đại di tích công trình xây dựng)

 

He found coins during the course of the excavation which helped to narrow the date of the building. He found a Roman coin with Emperor Tiberius who was Emperor from 14 to 37 AD, which was the earliest dated coin they found. The latest coins were from about 135 AD, but no later. This is consistent with the known history of Jerusalem and placed the date of the building between the time of the crucifixion and 135 AD. But further information indicates that it was most likely built after 70 AD. Prior to 70 AD, (when the city and the temple were completely destroyed by the Roman general, Titus), Jerusalem was still under Roman rule and the crucifixion grounds would have remained in use. Josephus tells how Titus, during his siege of Jerusalem, had as many as 500 people per day crucified (Wars of the Jews, Book V, Chapter XI, para. 1).Ông tìm thấy nhiều đồng xu trong những lần khai quật, điều này giúp ích cho ông thu hẹp phán đoán để tìm ra niên đại của công trình. Ông tìm thấy một đồng xu có hình của Hoàng đế Tiberius trị vì từ năm 14 đến năm 37 sau công nguyên (CN). Đó là đồng xu có niên đại sớm nhất (cổ nhất) mà họ đã tìm thấy. Những đồng xu có niên đại trễ nhất (hiện đại hơn) là từ năm 135 sau CN, họ không còn tìm ra cái nào hiện đại hơn năm đó cả. Điều này có lẽ phù hợp với lịch sử của Jerusalem mà nhiều người biết đến và niên đại của công trình nằm trong khoảng giữa thời gian: Chúa bị đóng đinh và năm 135 sau CN. Nhưng thông tin chi tiết hơn cho thấy rằng hầu hết những công trình xây dựng được xây sau năm 70 sau CN. Vì trước năm 70 sau CN (khi thành phố và đền thờ hoàn toàn bị hủy phá bởi vị tướng La-mã: Titus), lúc bấy giờ Jerusalem vẫn còn dưới quyền thống trị của Đế chế La-mã, và khi đó vùng đất để dành cho hành hình bằng cách đóng đinh của họ vẫn còn được sử dụng. Josephus tác giả quyển "Wars of the Jews _những cuộc chiến của người Do Thái, quyển số 5, chương 11, đoạn thứ nhất chép rằng: Titus trong suốt thời kỳ vây hãm Jerusalem, số người bị đóng đinh mỗi ngày nhiều chắc cỡ 500 người/ 1 ngày!


After 70 AD- No More Mass Crucifixions (sau năm 70 sau CN, không còn đóng đinh "đại trà” như vậy nữa !! (^_@)


But after the destruction in 70 AD, with most of the Jewish inhabitants having been killed or sold as slaves, the city was reduced to a Roman camp. Vespasian offered the landed property of Jerusalem for sale to foreigners, although we have no records of who purchased any land there. A garrison of eight hundred Romans in the camp was stationed there to insure that the city was not rebuilt. The hatred of the Romans was for the Jews. Therefore, during the time after 70 AD, when Jerusalem was only a Roman camp with the occasional foreigner (non-Jew) living in the area, the use of crucifixion would be virtually eliminated [i'limineit]. Nhưng sau khi bị tiêu diệt năm 70 sau CN, hầu hết cư dân người Do Thái đều bị giết hoặc bị bán làm nô lệ, thành phố bị biến thành nơi đóng trại của người La mã. Hoàng đế La mã Titus Vespasian mang đất Jerusalem ra bán cho những người ngoại quốc, mặc dù rằng không có ghi chép nào cho thấy rằng có ai đã mua đất này. Tám trăm quân La mã đồn trú tại đó trong các trại (đồn bót) để đảm bảo rằng thành phố không được xây dựng lại. Sự thù hằn của dân La-mã luôn dành cho người Do Thái. Vì thế, nên trong suốt thời gian sau năm 70 sau CN, khi Jerusalem chỉ còn là một trại quân của La-mã với thỉnh thoảng vài người nước ngoài (không phải người Do Thái) sống vãng lai trong khu vực này, việc sử dụng đến cách hành quyết đóng đinh hầu như bị loại bỏ.


The Christians were apparently tolerated by the Romans, as is supported by the fact that in 130 AD, when the Emperor Hadrian came to Jerusalem to rebuild it as a Roman city named Aelia Capitolina, he showed favor to the Christians while forbidding any Jew to ever set foot in the city again. This and other things contributed to a revolt among the Jews in Judea in 132 AD, which finally resulted in the death of at least half a million Jewish men, and from this time on Judea was no longer called by that name, but referred to by the old name of Palestine. Những Cơ Đốc Nhân hình như đã được quân La Mã cho khoan hồng, với một sự kiện minh chứng là năm 130 sau CN, khi Hoàng Đế Hadrian đến Jerusalem để xây dựng lại thành một thành phố La-mã và đặt tên là Aela Capitolina, ông tỏ ra là ban ơn cho những người Cơ Đốc Nhân trong khi lại cấm bất kỳ người Do Thái nào đặt chân đến thành phố này lần nữa. Việc này cùng với nhiều việc khác nữa đã tạo ra một cuộc nổi dậy từ trong lòng dân Do Thái trong miền Judea vào năm 132 sau CN, kết quả của việc này là cái chết của nữa triệu người đàn ông Do Thái, từ đó cái tên "miền Giu-đê” (Judea) không còn được ai nhắc đến nữa, nhưng thay vào đó người ta thường gọi nơi đó bằng tên cổ là "Palestine” nhiều hơn.


The new Roman city of Aelia Capitolina remained a city, but did not prosper.  The fact that the coins Ron found in the ancient building cease at about 135 AD, indicates that whoever built and used this ancient structure apparently abandoned it at that time and left the region. The fact that the foundations are still intact indicates that it didn't suffer destruction at the hands of an invader, but most likely fell into disuse and decay. Eventually over time, it was covered in dirt and debris. Whatever was the case, the evidence shows that the structures were not disturbed since the Roman time. Thành phố La-mã mới "Aelia Capitolina” tồn tại cũng như thành phố bình thường khác, nhưng nó không phát triển thịnh vượng. Thực tế về những đồng xu mà ông Ron đã tìm ra trong khu công trình xây dựng cổ có niên đại mới nhất là vào năm 135 sau CN, cho thấy rằng: Dù cho ai đã xây dựng và sử dụng công trình kiến trúc cổ này, thì có lẽ họ cũng đã từ bỏ nơi này vào khoảng thời gian đó. Sự thật là những nền móng vẫn còn nguyên vẹn kia cho thấy rằng nó không bị phá hủy dưới bàn tay của kẻ xâm chiếm, nhưng nó hầu như bị bỏ hoang và mục nát. Rốt cuộc qua thời gian, nó bị vùi lấp trong đống đổ nát và bẩn thỉu. Cho dù chuyện gì đã xãy ra đi chăng nữa, thì chứng cứ cho thấy rằng những cấu trúc đó đã không bị ai quấy rầy suốt từ thời Đế Chế La-mã.

 
"A VERY GREAT Stone"
"tảng đá rất to lớn”


As they continued to clear the area outward from the cliff-face, the layout of the building was found to be very simple. One wall ran parallel to the cliff-face, along the  elevated platform section of bedrock.  Two exterior walls extended out at 90 degree angles from each end of this first wall.  They began to dig, searching for the last wall when they came to another hand-hewn rock.  It was a little less than two feet thick, and the portion that was extending out of the dirt and debris looked as if it were curved. Khi họ tiếp tục dọn dẹp khu vực xa bên ngoài vách núi đá, cách bố trí của công trình này tương đối đơn giản. Một bức tường song song với vách núi đá, chạy dọc theo cái nền nhô cao khỏi nền đá. Từ bức tường đó có 2 bức tường khác tạo thành 90 độ với nó, kéo dài ra ngoài. Họ bắt đầu đào, tìm kiếm bức tường thứ 4 cuối cùng (để tạo thành cái nhà), họ đụng phải một phiến đá khác được đẽo (đục) bằng tay. Nó dày ít hơn 2 feet (5.08cm), Một phần của nó lộ ra khỏi đóng xà bần, đất đá dơ bẩn, trông hình như nó tròn.


Clearing more soil from around it, Ron saw that it was of immense size and they decided not to continue digging.  He theorized that perhaps this was the seal-stone from the tomb of Joseph of Arimathaea in which Christ was buried.  If he was correct in his earlier conjecture that this was an early Christian church building, perhaps they had incorporated this seal-stone into the actual building.  It certainly appeared to be larger than any seal stone he had ever seen or read about.  The largest that had ever been found, to his knowledge, was 5.5 feet in diameter.  This stone would far exceed that. Dọn dẹp trống thêm đất xung quanh nó, Ron thấy nó lớn quá, nên họ quyết dịnh không đào tiếp nữa. Ông đưa ra giả thuyết là: có lẽ đó là hòn đá chặn cửa mộ của ông Giô-sép người A-ri-ma-thê ( Joseph of Arimathaea), mà trong đó Đấng Christ đã được chôn. Nếu như lần phỏng đoán trước đây của ông mà đúng, thì đây là công trình xây dựng của một nhà thờ Cơ-Đốc thế kỷ đầu tiên, có lẽ họ đã kết hợp với cái hòn đá chặn cửa mộ vào trong cái nhà này. Nó thật sự là lớn hơn bất cứ hòn đá chận cửa mộ nào mà ông đã từng thấy hoặc đã đọc được. Cái lớn nhất người ta đã tìm thấy, theo ông biết thì nó có đường kính là 5.5 feet (1.6764m). Nhưng phiến đá này vượt xa hẳn kích thước 5.5feet.

 

However, it would be several years later before he would learn its true dimension -- a little over thirteen feet in diameter - when he used sub-surface interface radar from above the ground to measure it. Tuy nhiên, khoảng nhiều năm sau ông mới biết kích thước thật của nó khi ông dùng radar (đặt bên trên mặt đất) chuyên để dò bên dưới mặt đất, khi đó ông đo phiến đá cách này và biết kích thước thật đường kính của nó là: hơn 13 feet một chút (3.9624 m)


"And laid it in his own new tomb, which he had hewn out in the rock: and he rolled A GREAT STONE to the door of the sepulcher, and departed."  MAT 27:60  60 và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá; đoạn, lăn một hòn đá lớn đến trước cửa mồ, rồi đi. (Mat. 27:60)
"In the Garden a New Sepulcher" Ngôi mộ mới trong khu vườn


In the same escarpment is the Garden Tomb which was discovered in 1867, when the landowner was digging a cistern on his property.  As with the sites Ron was excavating, this tomb was beneath the ground level, buried in the debris of many, many years.  When the owner discovered the tomb, he abandoned his plans for a cistern.  When General Gordon of Britain visited the area and became convinced that the "skull face" in the relatively near section of the escarpment was the true location of Golgotha, this tomb became the prime prospect for being the tomb of Christ.
Cũng cùng trong vách đá này là ngôi mộ cổ (được xem là ngôi mộ Chúa), nó được phát hiện vào năm 1867, khi người chủ đất đào một cái giếng. Giống với  những khu vực mà Ron đang khai quật, ngôi mộ này nằm bên dưới so với mặt đất, bị chôn vùi trong lớp xà bần (đất đá đổ nát) nhiều nhiều năm rồi. Khi 1 vị tướng người Anh (xem hình)_ tướng Charles Gordon_ đên thăm khu vực này và bị thuyết phục là "hình cái sọ” trên vách đá nằm ở khu vực gần đó thật sự là nơi được gọi là Golgotha, thì bấy giờ ngôi mộ này chính thức được công nhận là ngôi mộ Chúa Jesus.

  Charles Gordon (1833-1885)

  
Vách đá có hình cái sọ


It met with strenuous opposition from the traditionalists who were adamant that the Holy Sepulcher inside the city was the true site -- but it soon gained some adherents. Nó gặp sự phản đối gay gắt từ phía những người theo truyền thống cứng nhắc tin rằng Ngôi Mộ Thánh nằm bên trong thành phố là ngôi mộ thật – nhưng rồi nó sớm được thêm nhiều người ủng hộ.
 
When completely excavated, it did indeed exhibit characteristics which proved it was dated to the 1st century AD, the time of Christ. But the subject that now concerns us is the missing seal-stone from this tomb. Directly in front of the tomb is a groove for a rolling stone. The width of this groove is about two feet, the correct size for the stone Ron found buried in the earth. Khi khai quật đầy đủ rồi, nó cho thấy tính chật thật để minh chứng cho niên đại của mình là thuộc về thế kỷ thứ nhất sau CN, thời (thời kỳ) của Đấng Christ. Nhưng bây giờ chúng ta cần quan tâm chính là cái "hòn đá” (đúng hơn phải dịch là phiến đá) chận cửa mồ biến mất. Ngay trước ngôi mộ là một cái đường rãnh dùng để lăn "hòn” đá (phiến đá). Độ rộng của đường rãnh này khoảng 2 feet (60.96cm), bằng đúng y kích thước của phiến đá mà Ron tìm thầy một phần bị chôn vùi trong đất như đã nói ở trên.
   
Another tomb from the 1st century (time of Christ) is that of Queen Helena of Adiabene. It is also located in the same general vicinity, further north, and the groove is exactly the same size as is featured in the Garden Tomb. Not only are the grooves for the seal stones identical in size, hers also contains an inclined section at one end at which the stone was rolled into the groove - exactly as does the Garden Tomb. Một ngôi mộ khác cũng thuộc thế kỷ thứ nhất (thời của Chúa Jesus) là của Nữ hoàng Helena (người vùng Adiabene). Nó cũng nằm ở khu vực kề đó, xa hơn về phía bắc, và cái đường rãnh thì cũng chính xác bằng kích thước đường rãnh phía trước ngôi mộ Chúa. Không chỉ đường rãnh có kích thước giống hệt, mà nó còn có độ dốc nghiêng ở một đầu để cho hòn đá (phiến đá) dược lăn vào đường rãnh- y hệt như bên ngôi mộ Chúa.
 
Almost 2 Years of Excavating
(Gần 2 năm đào tìm/khai quật)

By this time, Ron and the boys had been working here for almost two years. They had begun in January of 1979, and it was now late 1980.  Of course, they weren't working constantly - Ron was an anesthetist with obligations to the hospitals he worked with. Due to the nature of his work, he was able to arrange to come over numerous times each year, but they could only stay for a few weeks at a time. And Ron was getting anxious. They had made some wonderful discoveries, and provided details to the authorities of their finds along with any artifacts they found. Some they were allowed to keep because they were deemed of no significant worth. Vào thời gian này, Ron và hai con trai đã đang làm việc ở đây được gần hai năm rồi. Họ đã bắt đầu từ tháng Giêng năm 1979, và bây giờ là cuối năm 1980. Tất nhiên là họ không phải làm việc liên tục trong bao nhiêu đó năm- Ron là nhân viên chuyên làm nhiệm vụ gây mê trong bệnh viện (Mỹ). Theo tính chất công việc ông làm, thì ông có thể sắp xếp một năm bay sang đây (Israel) nhiều lần, nhưng mỗi lần vậy, họ chỉ có thể ở lại vài tuần.Và Ron (đã) đang lo lắng về điều này. Họ đã phát hiện ra một số bí mật tuyệt vời, và đã cung cấp thông tin chi tiết cho chính quyền địa phương cùng với một số cổ vật (nhân tạo) mà họ đã tìm được. Một vài món thì họ được phép giữ lại, bởi vì chúng dường như chẳng còn có giá trị nào nữa cả.


 But they had explored the entire underground cliff-face, looking for an entrance into a cave or tunnel. If the Ark was in that location, it certainly would be hidden in a cave he reasoned. Finally, as they continued to search, Ron made the comment to the boys that he was impressed that they should just break through the rock of the cliff-face. Ronny said he thought that was a good idea, but Ron resisted. That rock is extremely hard and he knew what difficult work it would be. Finally, when Danny told his father that he, too, believed they ought to do go ahead and break through the cliff face, Ron relented and agreed. It was the only option left. Nhưng khi họ khám phá ra toàn bộ lòng đất bên dưới vách núi, tìm kiếm lối vào hang hay gọi là địa đạo gì cũng đúng. Nếu Hòm Giao Ước có ở đó thật, thì chắc chắn nó phải được giấu trong hang theo như ông đưa ra lý do. Cuối cùng, lúc họ tiếp tục tìm kiếm, Ron nói là với hai con là ông thấy ấn tượng khi chúng đề nghị là phá cái vách núi đá để vào trong. Ronny nói là nó nghĩ đó là ý hay, nhưng mà ông Ron thì từ chối. Vách núi đá thì cực kỳ cứng, và ông biết là rất khó nếu làm vậy. Cuối cùng khi Danny nói với cha là nó cũng tin là cần phải tiếp tục tìm kiếm tới nữa và phải phá cái vách núi đá thôi. Ông Ron xìu đi rồi  đành đồng ý. Vì bây giờ chỉ còn một cách đó thôi.


With hammers and chisels, they began their work. It wasn't long before they broke through the rock into an open space. Enlarging the hole, they saw a cave behind it which was about 15 feet in height and of about the same width. Crawling through, they finally were inside the actual mountain called Moriah. Họ bắt đầu công việc và dùng búa với đục để tiến hành. Không lâu sau họ đã phá được một cái lỗ xuyên qua vách đá. Mở rộng cái lỗ thêm, họ nhìn thấy một cái hang ngay phía trong, cao độ khoảng 15 feet (457.2cm) và chiều rộng cũng cỡ đó. Bò chui vào trong, họ cuối cùng đã thật sự ở bên trong núi được gọi là Mô-ri-a.


Inside the Cave System - Bên trong hệ thống hang động


For almost two years, they had been tunneling underground, finding artifacts and uncovering exciting structures almost daily. But now, they were in a barren cavern that they would soon learn was only a very small part of a very extensive honeycomb of natural caves and tunnels within the mountain. Mất gần 2 năm, họ cứ đào rồi chui trong đường hầm dưới lòng đất, tìm cổ vật (nhân tạo) và phát hiện ra những cấu trúc thú vị gần như mỗi ngày. Nhưng bây giờ, họ đã ở trong một cái động khô khan mà không lâu sau họ hiểu ra rằng đó chỉ là một phần rất nhỏ của hệ thống hang động và địa đạo tự nhiên chằng chịt như tổ ong trong lòng núi.
 
For almost a year, they explored this area, finding no evidence of any human presence.  These natural tunnels were not all connected to each other, and they spent many hours chiseling through cave walls, searching for adjacent tunnels which they eventually found.  But they found nothing else to this point. Mất gần 1 năm, họ khám phá khu vực nầy, không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của con người ở đây. Những đường hầm (địa đạo) tự nhiên này không phải tất cả đều nối với nhau, và họ mất nhiếu giờ để đục xuyên qua vách hang để tìm các đường khác gần kề đó, cuối cùng thì họ cũng tìm ra. Tuy nhiên, họ cũng chẳng tìm thấy được gì hết.


As 1981 came to an end, Ron and the boys took their winter holidays to come to Jerusalem and work.  Even though it is cold there in the winter, the cave system was always a very comfortable and constant temperature, both in summer as well as winter. But the work was beginning to take a toll on all three of them. They all began to develop a fever and slight chills.  The dust they had inhaled over the years in those confined tunnels perhaps contributed to their pneumonia-like symptoms. Finally, on Christmas eve, Ron had to send Ronny back to the U.S. because he was so ill.  Danny had to follow on New Year's eve.  Ron too was sick but this was a very special trip and he had work to do. Đến năm 1981 lần cuối cùng họ đến, Ron và hai đứa con được nghỉ đông bên Mỹ nên đến Jerusalem để làm việc. Mặc dù là trời mùa đông ở đây rất lạnh, nhưng hệ thống hang động lại luôn có nhiệt độ dễ chịu và ổn định cho dù mùa hè hay mùa đông. Nhưng khi công việc bắt đầu thì cả ba lại có chuyện. Họ bắt đầu bị phát sốt và ớn lạnh. Bụi bặm mà họ đã hít phải trong nhiều năm họ chui trong địa đạo có lẽ đã gây cho họ giống như triệu chứng viêm phổi. Cuối cùng, vào đêm Giáng sinh, Ron phải gửi Ronny trở về Mỹ vì nó bệnh nặng quá rồi. Danny thì còn ráng kéo dài chỉ được đến đêm giao thừa (rồi cũng về). Ron (còn lại một mình) cũng bệnh nặng lắm, nhưng ông nghĩ đây là chuyến đi rất quan trong, nên gì thì gì ông cũng phải làm việc.
CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN KHÁC:

 1. Hòm giao ước được tìm thấy (Mở đầu)
 2. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 1)
 3. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 2)
 4. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 3)
 5. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 4)
 6. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 5)
 7. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 6)
 8. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 7)
 9. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 8)
 10. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 9)
 11. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần 10)
 12. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P1)
 13. Hòm giao ước được tìm thấy (Phần Phụ lục - P2)

Category: Hòm Giao Ước được tìm thấy | Views: 21583 | Added by: khaocokinhthanhvn | Rating: 0.0/0
Total comments: 2
2  
se distingue par sa ligne unique

«Il ya de très bonnes chances que Onescu reste avec nous. Il veut rester à Rimini et n'est pas intéressé à jouer dans le ressort d'une grande équipe. Valeriani je suis sûr louboutin homme pas cher va rester avec nous. Rome Payer un achat au comptant est une des choses les plus normales dans la vie quotidien. diaboliser En Italie, cependant, les banques et entravent la trésorerie. veulent dire christian louboutin homme le mensonge pour contrer l'impôt, à la place de laquelle il ne se souciait pas jamais louboutin soldes soignés rien, de manière à faciliter pendant des décennies avec des certificats au porteur de dépôt..

Ironique, Dell'Acqua déconstruit les concepts et rend sexy <a href="http://www.christian-louboutin-solde.com">louboutin homme pas cher</a> même ce qu'il n'est pas, par prix louboutin définition, comme la chemise blanche avec une poche qui sert à être bordé de tulle noir devient chic et assez sensuelle. Et quand il ose la couleur, vert clair, en premier lieu, il le fait avec les deux mains faisant des aller est à l'ombre, étalée sur satin de soie, que dans la plénitude de la silhouette. Applaudissements..

MILAN 3 Décembre, 2006 Voici Julio, grand garçon de 1,90: sweat-shirt blanc, un jean, des baskets et unBonjour, comment allez-vous Vénitien juste pulvérisé un escarpin louboutin Sud-Américain. Il s'assoit et toutes les jambes, la main droite joue avec un morceau de papier. Ce n'est pas seulement un geste.

Garantie le slogan avec lequel un touriste, en utilisant un langage captivant, promet aux amateurs de randonnées un de vacances actives au-dessus de toutes les nuits en felouque sur le Nil, les expéditions en minibus dans la forêt amazonienne; et qui a pi pi et ainsi de suite. Londres, Salgari, Conrad, Melville et toute la magie évocatrice des régions lointaines et une fois presque inaccessible, la plupart ne savent pas quoi faire avec vous. Aujourd'hui, en l'espace de quelques heures, vous pouvez aller vérifier sur place, en tant que protagonistes: purch avertit vous avez de bonnes jambes et de bons poumons..

Mais qu'advient-il si la passion principale des maîtres bandes dessinées sont des super-héros Et juste à ce moment que les ennuis commencent pour les malheureux animaux. Le pauvre chien se transforme en Hulk avec une belle couche de vert, <a href="http://www.christian-louboutin-solde.com">chaussure louboutin</a> ou le chaton innocent se transforme en Loki le dieu du silence pour l'ensemble de Thor ou Iron Man pour un fou <a href="http://www.louboutin-outlet-online.org">escarpins louboutin</a> ne porter un petit crocodile. En bref, une galerie photo ultra complet pour voir..

Je ne escarpins louboutin vais pas aux prostituées Maurizio Minghella a toujours eu une faiblesse: fierté. Une sorte d'arrogance, un sentiment de supériorité de la vanité qui le fait louboutin pas cher se sentir mieux que d'autres. En particulier: La meilleure des policiers de son évasion de la prison de Biella était aussi un défi.

1  
Le FBI montre les photos de suspects pour l'attentat de Boston

Sa marque, Apologie, est à son image : girly sans excès. <a href=http://www.noor4.com/index.php?main_page=index&cPath=9_12>Sacs de soirée Gucci</a> Près de 80 000 exilés vietnamiens vivent en France.
titre de précaution, toutes les variétés de PBDE sont interdites en Europe. <a href=http://www.noor4.com/index.php?main_page=index&cPath=59>Sacs Thomas Wylde</a> Mesdames attention à vos sacs a main le cache de la boite à gant parait bien fragile..
mamy coud et papy crise Car, r TMZ, ce n'est pas une simple tablette d'hydrocodone (analg narcotique souvent d de son usage m aux Etats Unis, comme dans la s Dr House, et interdit en France) qui a retrouv son domicile.. Or, selon les procédures en vigueur dans l'usine, aucun produit chloré n'aurait dû se trouver dans ces sacs là.
Bon, très copieux. <a href=http://www.noor4.com/index.php?main_page=index&cPath=37>Sacs Miu Miu</a> Il travaille dansl et ouvre des sociétés qui doivent apporter du travail dans ces pays mais aussi en France.

Name *:
Email *:
Code *:
Login

Calendar
«  June 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Entries archive
Our poll
Rate my site
Total of answers: 2
who's online?

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
hit counters